Diplodia.

Så undviker du Diplodia

Under året har flera bestånd av tall i Sverige drabbats av svampsjukdomen Diplodia. Vilka är symtomen, vad gör du som skogsägare om du drabbas och hur kan du förhindra att just din skog blir angripen? Jan, Stenlid, forskare på SLU ger här tips och råd.

Sommaren 2016 upptäcktes det första fallet av svampsjukdomen Diplodia på ett bestånd i Sverige. Under 2017 har skador hittats på unga tallbestånd på ett flertal platser och svampsjukdomen anses nu vara etablerad i Sverige.

Eftersom sjukdomen fortfarande är relativt ny har forskarna inte fått någon riktig uppfattning om hur stora områden som egentligen är drabbade.

– Vi har fått in ett 30-tal rapporter som omfattar mellan 1-30 hektar där det är konstaterat till 100 procent att det handlar om Diplodia, berättar Jan. Det rör sig om cirka 300-500 hektar. Men mörkertalet är stort och det skulle kunna vara så mycket som 25 000 hektar som riskerar att drabbas, fortsätter han.

Förväxla inte Diplodia med andra sjukdomar

Hur ser man då att träden är angripna av svampen?

– Årsskotten dör, tallarna byter topp och blir buskiga, förklarar Jan.

Det är dock lätt att förväxla Diplodia med den så kallade knäckesjukan som också drabbar tall. Ibland kan skadorna också bero på insekter eller barr- och skottsjukdomar som Gremmeniella. Men det som kännetecknar Diplodia är att hela skottet på tallen dör.

Fäll angripna träd för att minska sporspridning

Det är ofta stressade träd som blir angripna. Efter angreppet förlorar de energi, får inte igång fotosyntesen och tappar därmed tillväxt. Fortsätter detta år efter år så dör trädet. Redan angripna träd löper också större risk att drabbas igen. Det är därför viktigt att minska sporspridningen genom att fälla dessa träd.

– Det allra bästa är om du lägger angripna träd i en hög och bränner dem. Det näst bästa alternativet är att fälla dem och låta dem ligga kvar, säger Jan. Det viktiga är att åtgärda innan april för sedan kommer nya skott som kan smittas. Tidpunkten för skottskjutningen kan dock variera i olika delar av landet, påpekar han.

Det finns idag inga tvingande rekommendationer för att hindra spridning vid nya sjukdomar, något Jan efterfrågar.

Vad beror det på att svampen tagit sig till Sverige just nu?
– Diplodian kräver ett visst klimat för att kunna växa. De senaste 30 åren har det blivit allt varmare i Sverige, något som skapat förutsättningar för svampen att få fäste här, förklarar Jan.

Undvik stressade träd och täta bestånd

Hur kan man då som skogsägare undvika eller minska risken att få angripna träd?
Ett blandat bestånd kan minska riskerna. Det har visat sig att Diplodia även drabbar gran men inte alls lika allvarligt. Med en buffert av olika trädslag drabbas du inte lika hårt vid ett angrepp.

– Det viktigaste är att hålla träden fria från stress. Genom att sätta rätt träd på rätt plats undviker du att träden blir torkstressade. Det är jätteviktigt att anpassa plantmaterial efter ståndort. Du behöver också sköta röjning och gallring så att inte du får för täta bestånd, säger Jan.

//Maria Hedlund

  • Senast uppdaterad: 2021-12-03