Lennart Bosrup i sin skog

EK-onomi i omställning till blandskog

När han tog över fastigheten för 20 år sedan dominerades den av granskog och konventionellt skogsbruk. Idag tar skogen en annan form och Lennart Bosrup börjar få en blandskog på sina marker där mångfalden spirar och där eken har fått det största utrymmet.

Lennart tog över familjegården trots att han inte hade någon skoglig bakgrund. Ett stort skogligt intresse gjorde att de 80 hektaren kändes spännande att ta sig an. Då, för 20 år sedan, dominerades skogen av gran. Men där fanns också en ganska stor lövskog som länge varit familjens klenod. Där växte ek, lind, avenbok och hassel tack vare goda förutsättningar i markerna. I Glimåkra, nordöstra Skåne, där fastigheten ligger är det bra växtlighet. Marken är bördig och gynnar lövskog tack vare en speciell bergart som vittrar sönder i marken, diabas.

Med ekskötsel får du mycket på köpet

Cirka 40 hektar av hans marker är eller är på väg att bli lövblandskog eller blandskog av löv och barr. Han förklarar att han inspireras av skogsskötseln i Danmark där man valt att lägga om statliga skogar till naturnära skogsbruk och hävdar att det är lönsamt. Och i Lennarts fall stämmer det bra, han har fokuserat på ek i sitt arbete med att ställa om till blandskog och ek är ett värdefullt och eftertraktat trädslag. Det är ett starkt trä som haft ett högt pris under lång tid. Med ekskötsel får du dessutom mycket gratis menar han.

- Det kommer mycket ek men även hassel naturligt under granarna här. Naturen skapar själv och väljer trädslag efter jordmån och förutsättningar. Du får dessutom föryngring och kvistrensning gratis på det sättet, säger han.

Provar sig fram

I sitt arbete med att ställa om till blandskog prövar han tre olika metoder i olika delar av skogen.

  • Gles plantering av björk eller gran på ett hygge där han lämnar ekträden. Ek, hassel, björk med mera kommer av sig själv.
  • Kanthuggning – han hugger ner en 30 meters remsa i öst-västlig riktning. Marken hamnar i halvskugga vilket hämmar gräset så att självsådda plantor kan etablera sig. På ett ställe där detta provas kommer lind, ek och avenbok.
  • Utglesning- klassisk metod med skärmställning.

Än är det för tidigt att utnämna någon av metoderna som den bästa. I dagsläget tycker han att alla tre metoderna verkar fungera bra.

Blandskog är mer motståndskraftigt

I området där han valt att glesa ut skogen kommer det inte mycket gran naturligt, vilket han tycker är bra. Det var ett område med mycket rotröta och det mår bra av att ersättas med lövträd, inklusive ek.

- Det är en av fördelarna med blandskog, blandade bestånd står emot olika typer av angrepp mycket bättre. De tål även stormar på ett helt annat sätt, menar han.

Men vad är då svårigheterna med blandskogsskötsel?

- Det är nog bristen på kunskap. Vi har traditionellt haft konventionell granodling i största delen av landet. Det är svårt att hitta folk att anlita som har de rätta kunskaperna för den här typen av brukande.

Ökad mångfald och lönsamhet

Målet med omställningen är en skog med gran, ek, tall och många fler trädslag i olika åldrar. Då, menar Lennart, får du bättre lönsamhet, ökad mångfald och ett roligare och mer kunskapsdrivet skogsbruk.

//Maria Hedlund

  • Senast uppdaterad: 2017-09-18