Barn leker i löv.

Skogen i Skolan

Skogsstyrelsen är med i arbetet Skogen i Skolan. För oss är denna samverkan ett strategiskt verktyg för att nå målgrupperna barn, ungdomar och lärare.

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973. Den pedagogiska idén bygger på att koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers intresse för och kunskaper om skog.

Skogsstyrelsens syfte med Skogen i Skolan är:

Att öka kunskapen om, intresset av och förståelsen för skogens alla värden, så som

  • skogsbruk
  • miljö
  • hälsoeffekter
  • friluftsliv
  • fördelarna med skolskogen som uterum i undervisningen.

Att visa ungdomar de möjligheter till arbete som finns inom skogssektorn, såväl för kvinnor som för män. Därigenom kan vi öka intresset hos ungdomar att söka sig till utbildningar inom det skogliga området. Vi har fokus på att öka intresset för det skogliga området hos flickor och i förlängningen en ökad jämställdhet inom skogssektorn.

Att stimulera och inspirera yngre generationer till mer vistelse i utemiljöer, och även i skogen. Detta leder i förlängningen till bättre folkhälsa och livskvalitet.

  • Senast uppdaterad: 2021-10-25