Naturtyper

Projektet har jobbat med att förbättra bevarandestatusen för i huvudsak tre naturtyper, som alla innehåller mycket alm och ask. Tillsammans hyser naturtyperna runt 100 hotade arter fördelade på fåglar, fladdermöss, insekter, mossor, lavar och svampar.

6530 - Lövängar

Naturtypen har traditionellt utnyttjats för skörd av vinterfoder. Flest traditionellt brukade lövängar finns numera kvar på Gotland där de ändå bara utgör en liten spillra av tidigare arealer.

Traditionellt hävdade lövängar är biologiskt mycket rika miljöer och hyser ett stort antal numera sällsynta arter, bland annat slåttergynnade kärlväxter och många insekter. Lövängarnas halvöppna, mosaikartade miljö med hamlade träd i olika åldrar har gynnat många lavar, mossor, insekter och fåglar. Viktiga skäl till att naturtypen inte bedöms ha gynnsam bevarandestatus är bland annat igenväxning, bristande eller felaktig hävd samt för små och fragmenterade arealer. 

9020 - Nordlig ädellövskog

Naturtypen förekommer i kontinental region samt sydligaste delen av den boreala regionen, d.v.s. inom ädellövskogens utbredningsområde. I denna naturtyp finner man ofta en stor variation vad gäller trädslag, artstock och struktur.

Naturtypen har en lång kontinuitet som lövträdbärande mark. Betes- eller slåtter-bruk har vanligtvis förekommit men områdena är nu igenvuxna. Naturtypen är mycket artrik och rödlistade arter av epifytiska kryptogamer, vedlevande insekter, samt marklevande flora och fauna förekommer.

9070 - Trädklädd betesmark

Trädklädd betesmark förekommer i alpin, boreal och kontinental biogeografisk region. Artsammansättningen i trädklädd betesmark varierar beroende på geografisk belägenhet och markens produktionsförmåga. I hagmarkerna dominerar lövträd, ofta ek och björk men även lind, ask och i vissa fall tall förekommer. I den betade skogen dominerar oftast barrträd och björk, i södra Sverige även ek/bok.

Trädklädda betesmarker med grova solbelysta lövträd är särskilt värdefulla eftersom sådana träd är viktiga livsmiljöer för många organismer. Betad skog på kalkmark har ofta en rik marksvampflora som är hävdgynnad. Antalet rödlistade arter som är knutna till naturtypen är högt. Skälen till att naturtypen inte bedöms ha gynnsam bevarandestatus är bland annat bristande hävd och igenväxning samt för små och fragmenterade arealer. 

  • Senast uppdaterad: 2017-03-16