Om projektet

Projektet startade i augusti 2013 och avslutades i december 2018. Fokus har legat på att bekämpa almsjuka på Gotland och långsiktigt säkerställa livsmiljön för de arter som är knutna till alm och ask.

Almsjuka är en aggressiv svampsjukdom som lätt sprider sig och tar snabbt död på träden. Med almsjukans intågande på Gotland 2005 hotas inte bara almarna utan även den mångfald av arter som är knuten till almen och dess livsmiljö. Tack vare öns isolerade läge finns bättre förutsättningar för att lyckas med bekämpningen av almsjuka jämfört med fastlandet.

Projektets mål:

 • utrota almsjuka på Gotland
 • långsiktigt säkerställa livsmiljön för de naturvärden inom Natura 2000 som är knutna till alm och ask

Åtgärder

Under projektperioden har en rad åtgärder genomförts.

 • Kartläggning av almar på Gotland samt avverkning och destruktion av sjuka träd.
 • Studier av almsplintborrens ekologi.
 • Fastställande av DNA-ursprunget på almsjukans patogen på Gotland.
 • Upprätta och sjösätta ett kontrollprogram för import av timmer.
 • Ta fram en fröbank med askgenotyper resistenta mot askskottsjukan.
 • Framtagande av restaureringsplaner och restaureringsåtgärder. 
 • Vaccinering av träd genomförs och utvärderats.
 • Kartläggning av dödstalet hos veteraniserade träd och ersättningsträd. De behandlade trädens hälsostatus kommer också att undersökas.
 • Uppdatering av bevarandeplaner för Natura 2000 områden.
 • Populationerna av halsbandsflugsnappare, fladdermöss, mossor och lavar kommer att kartläggas. 
 • Den socio-ekonomiska effekten av projektet kommer att undersökas liksom påverkan på olika ekosystemtjänster.
 • Flera informationsaktiviteter genomförs. Informationstavlor, hemsida, publikationer, skogsdagar, utbildningar, workshops och konferenser.
 • Senast uppdaterad: 2017-03-16