Askplanta
. Foto Michael Ekstrand

LifeELMIAS

LifeELMIAS är ett projekt som har fokuserat på att bekämpa almsjuka på Gotland och långsiktigt säkerställa livsmiljön för de naturvärden inom Natura 2000 områden på Gotland som är knutna till alm och ask.

Artrikedomen som är kopplad till våra lövrika skogar, hagmarker och lövängar hotas starkt av alm- och askskottsjukan och höga naturvärden går förlorade när gamla almar och askar dör.

Projektet har jobbat med ett antal aktiviteter, exempelvis inventering och destruktion av almsjuka träd, skötselåtgärder i Natura 2000 områden, samla in frön från friska askar, undersöka almsplintborren och almsjukesvampen och vaccinering av friska almar. Projektet har även jobbat med information och kunskapsspridning om alm- och askskottsjuka.

  • Senast uppdaterad: 2019-05-27