Granbarkborre. Foto Mattias Sparf

Regler inom bekämpningsområdena från och med 1 april 2017

Granbarkborren är en insekt som kan orsaka stor skada på granskog. Skogsstyrelsen kan i vissa områden besluta om särskilda regler för att bekämpa granbarkborre utöver vad som gäller generellt i landet. Från 1 april 2017 gäller nya regler för bekämpningsområden.

De ändringar som trädde i kraft 1 april 2017 innebär att det område i delar av Götaland med särskilda regler för att bekämpa granbarkborre har tagits bort. Kvar finns nu två sammanhängande bekämpningsområden i delar av tre Norrlandslän. Den viktigaste skillnaden jämfört med vad som gäller utanför bekämpningsområdena är att en mindre volym skadad gran, högst 3 skogskubikmeter inom ett hektar, får lämnas kvar i skogen.

Där det lokalt finns särskilt stor risk för angrepp av granbarkborre bör inte råa granar med en diameter över 15 cm på bark med undantag för högstubbar lämnas kvar på hygget vid föryngringsavverkning. Granar av stor betydelse för naturvården bör dock lämnas.

Dessutom får Skogsstyrelsen vid behov besluta om ytterligare åtgärder. 

Delar av Västernorrlands och Jämtlands län

Granvirke som avverkats eller skadats före den 15 juni ska senast den 15 juli samma år forslas till terminal, skogsindustri eller göras otjänligt som yngelmaterial. För granar som avverkats eller skadats under perioden 15 juni–15 september ska motsvarande åtgärder ske inom fem veckor från skadetidpunkten. 

Delar av Gävleborgs län 

Granvirke som avverkats eller skadats före den 1 juni ska senast den 1 juli samma år forslas till terminal, skogsindustri eller göras otjänligt som yngelmaterial. För granar som avverkats eller skadats under perioden 1 juni–15 september ska motsvarande åtgärder ske inom fem veckor från skadetidpunkten.