Åtgärder mot skadliga insekter

Skadeinsekter förökar sig i obarkat färskt barrvirke. Granbarkborren är en insekt som kan orsaka stor skada på gran, och den större märgborren kan skada tall. I skogsvårdslagen finns regler om att bekämpa skadliga insekter och att vidta förebyggande åtgärder.

Regler

Där reglerna gäller ska den mängd skadade gran- och tallstammar som sammanlagt överstiger 5 skogskubikmeter inom ett hektar tas om hand. Detta görs genom att forsla bort virket eller behandla det så att insekterna inte kan använda det för att föröka sig i, till exempel genom att ta bort barken. För gran gäller reglerna stammar med en diameter över 10 centimeter på bark och för tall den del av stammen som har skorpbark. Sådant obarkat virke som överstiger den tillåtna mängden av gran och tall får inte lagras i skogen eller vid bilväg efter de tidpunkter som anges i lagstiftningen.

Regler för utforsling av virke i södra Sverige

I Gävleborgs län, Dalarnas län utom Transtrand, Idre och Särna samt alla län söder därom gäller de här datumen:

  • Virke som avverkats eller skadats före 1 juni måste forslas till skogsindustri eller större virkesterminal senast 1 juli.
  • För gran gäller dessutom att virke som avverkats eller skadats under juni måste forslas bort senast 1 augusti. Gran som avverkats eller skadats under juli måste forslas bort senast 1 september.

Regler för utforsling av virke i norra Sverige

I Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt Transtrand, Idre och Särna gäller de här datumen:

  • Virke som avverkats eller skadats före 15 juni måste forslas bort senast 15 juli.
  • För gran gäller dessutom att virke som avverkats eller skadats under perioden 15 juni – 15 juli måste forslas bort senast 15 augusti.

Undantag från reglerna

Fjällnära skog, skogliga impediment, område med naturvårdsavtal som ska gynna död ved, stubbar, högstubbar och stubbvältor är undantagna från reglerna.

Virke som inte är så färskt att insekterna kan använda det för att föröka sig i, omfattas inte av reglerna. Sådana träd kan med fördel lämnas kvar för att gynna den biologiska mångfalden.

Särskilda regler inom bekämpningsområde

I delar av Gävleborgs län, delar av Västernorrlands och delar av Jämtlands finns särskilda regler för att bekämpa granbarkborre. Dessa gäller utöver de vanliga reglerna. Området är sammanhängande och du kan se det genom att klicka på länken under Relaterade dokument.

Den viktigaste skillnaden jämfört med vad som gäller utanför bekämpningsområdet är att en mindre volym skadad gran, högst 3 skogskubikmeter inom ett hektar, får lämnas kvar i skogen. Alternativt kan virket behandlas så att insekterna inte kan använda det för att föröka sig i.

Om det behövs får Skogsstyrelsen besluta om ytterligare åtgärder.

Där det lokalt finns särskilt stor risk för angrepp av granbarkborre bör inte färska granar med en diameter över 15 centimeter på bark lämnas kvar på hygget vid föryngringsavverkning. Men granar som har höga naturvärden bör lämnas kvar och det gäller även högstubbar.

Delar av Gävleborgs län

I bekämpningsområdet i Gävleborgs län gäller de här datumen för den mängd gran som inte får lämnas kvar i skogen: 

  • Granvirke som avverkats eller skadats före 1 juni ska senast 1 juli forslas till skogsindustri eller större virkesterminal.
  • Granvirke som avverkats eller skadats under perioden 1 juni – 15 september ska forslas bort inom fem veckor från skadetidpunkten.

Delar av Västernorrland och Jämtlands län

I bekämpningsområdet i Västernorrlands och Jämtlands län gäller de här datumen för den mängd gran som inte får lämnas kvar i skogen: 

  • Granvirke som avverkats eller skadats före 15 juni ska senast 15 juli forslas till skogsindustri eller större virkesterminal. 
  • Granvirke som avverkats eller skadats under perioden 15 juni – 15 september ska forslas bort inom fem veckor från skadetidpunkten.
  • Senast uppdaterad: 2018-06-14