Vägledning för hänsyn till arter vid skogsbruksåtgärder

SLU och Skogsstyrelsen tar nu fram vägledningar för hur du vid skogsbruksåtgärder tar hänsyn till några av de arter som är skyddade i artskyddsförordningens bilaga 1. Det handlar om guckusko, lappranunkel, större vattensalamander, åkergroda, nordfladdermus och dvärgpipistrell. Vägledning för hänsyn till knärot, som är skyddad i artskyddsförordningens bilaga 2 tas också fram. Vägledningarna publiceras allt efter som de blir klara. Sedan tidigare finns vägledningar för hänsyn till fåglar. Observera att vägledningarna inte anger nivån för lagens krav på hänsyn. Det måste avgöras i det enskilda fallet.

  • Senast uppdaterad: 2021-11-16