Guckusko. Foto: Johan Nitare

Så handläggs artskyddsärenden

Vissa utpekade växter och djur är fridlysta genom artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att skada dem eller deras livsmiljö. Det här är bra att veta om hur Skogsstyrelsen handlägger artskyddsärenden.

Din lokalkunskap och planering är viktig

Det är viktigt att ta hänsyn vid alla skogsbruksåtgärder. Med god miljöhänsyn går det att klara en majoritet av de fridlysta arterna.

Läs på om miljöhänsyn och diskutera med din virkesköpare. Det finns mycket information om miljöhänsyn att hämta här på Skogsstyrelsens webb.

Det är också viktigt att du skaffar dig information om de arter som finns på din fastighet. I e-tjänsten Mina sidor finns digitala kartor som visar var skyddsvärda arter hittats samt om arten är rödlistad och/eller fridlyst. All skog är dock inte inventerad och ibland är fynduppgifterna ofullständiga vilket ibland kan innebära att kompletterande uppgifter begärs in.

Var noga med att ange i din anmälan/ansökan vilka arter som finns i det aktuella området och vilken hänsyn du planerar att ta till dem.

Sekretess

En del uppgifter är skyddade av sekretess och i dessa fall tas kontakt med markägare och verksamhetsutövare när ett ärende kommer in som berör fynduppgiften.

Är artskyddsförordningen aktuell?

Vid handläggning av ärenden som berör fridlysta arter gör Skogsstyrelsen alltid en bedömning av fynduppgiftens aktualitet och relevans. Det som sen avgör om en åtgärd är förbjuden eller inte, är om artens bevarandestatus riskerar att påverkas negativt av åtgärden.

Finns arten i ett område som ska prioriteras för skydd?

Skogsstyrelsen och länsstyrelserna ska alltid först bedöma om området där det finns en fridlyst art, är prioriterat för formellt områdesskydd (naturreservat, biotopskyddsområde). Det finns en nationell strategi som talar om hur den prioriteringen ska göras. Vid formellt områdesskydd får skogsägaren ersättning.

Räcker det med den hänsyn som redovisas?

Utgångspunkten är att det går att ta sådan hänsyn så att en planerad skogsbruksåtgärd inte längre är förbjuden.  Hänsynen diskuteras i ett samråd och dokumenteras i ett beslut. Om det inte går att göra anpassningar, så förbjuds skogsägaren att genomföra den planerade åtgärden, till exempel att avverka.

Ersättning

För de internationellt fridlysta arterna (fåglarna samt N- och n-arterna i bilaga 1 till artskyddsförordningen) är myndigheternas tolkning att det inte finns rätt till ersättning för den hänsyn man ska ta så att inte artskyddsförordningens förbud aktualiseras. För de nationellt fridlysta arterna (bilaga 2 till artskyddsförordningen) finns däremot en möjlighet att få dispens om hänsynskravet överstiger intrångsbegränsningen.

Möjlighet att överklaga

En viktig del i hanteringen av artskyddsärenden är att länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ska dokumentera bedömningar och fatta beslut. Beslut kan överklagas vilket bidrar till ökad rättssäkerhet. Överklaganden innebär också att praxis för hur ärenden ska hanteras växer fram.

  • Senast uppdaterad: 2020-05-29