Granbarkborreskadad gran.

Dispens från sexveckorsregeln vid angrepp av granbarkborre

Vid nya angrepp av granbarkborre är det viktigt att avverka de angripna träden så snart som möjligt medan barkborrarna fortfarande är kvar i barken. Därför kan du under vissa förutsättningar få dispens från sexveckorsregeln om du ska avverka skog som är angripen av granbarkborre.

När du ska avverka minst 0,5 hektar får avverkningen påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts till Skogsstyrelsen. För att kunna få dispens från denna regel krävs särskilda skäl.

Ett särskilt skäl för dispens kan vara om du ska avverka granbarkborreangripen skog.  

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska få dispens vid granbarkborreangrepp: 

 • Alla tre kriterierna som anges i föreskrifterna och allmänna råden till
  skogsvårdslagen ska vara uppfyllda, d.v.s.
  • Dispensen bör leda till en påtaglig fördel för miljön eller skogsskötseln.
  • Dispensen ska inte medföra olägenhet för
   naturmiljön, kulturmiljön eller friluftslivet. 
  • De omständigheter som åberopas för dispens bör inte rimligen ha
   kunnat förutses.
 • Minst 10 skogskubikmeter gran per hektar inom den anmälda avverkningen har angripits av barkborre och att avverka dem inom sexveckorsperioden bedöms innebära en påtaglig bekämpningsnytta. Detta ska framgå av ansökan om dispens.

Krav på hänsynsredovisning

Kraven på hänsynsredovisning i avverkningsanmälan gäller som vanligt även i de fall du ansöker om dispens från sexveckorsregeln. En bra hänsynsredovisning som beaktar eventuella natur- och kulturmiljövärden på platsen minskar behovet av komplettering och gör att handläggningen går snabbare.

Information om fridlysta arter

Din avverkningsanmälan bör även innehålla information om hur utredningen av fridlysta arter har gått till i området och hur du anpassat din avverkning för att inte skada dem. Mer information kring artskydd hittar du under relaterade webbsidor.

Ansökan om dispens från sexveckorsregeln gör du i samband med din avverkningsanmälan. 

 • Senast uppdaterad: 2022-09-02