Granbarkborreskadad gran.

Dispens från sexveckorsregeln vid angrepp av granbarkborre

Vid nya angrepp av granbarkborre är det viktigt att avverka de angripna träden så snart som möjligt medan barkborrarna fortfarande är kvar i barken. Därför kan du under vissa förutsättningar få dispens från sexveckorsregeln om du ska avverka skog som är angripen av granbarkborre.

När du ska avverka minst 0,5 hektar får avverkningen påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts till Skogsstyrelsen. För att kunna få dispens från denna regel krävs särskilda skäl.

Ett särskilt skäl för dispens kan vara om du ska avverka granbarkborreangripen skog där en tidigarelagd avverkning skulle innebära påtaglig bekämpningsnytta.  

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska få dispens vid granbarkborreangrepp: 

 • Alla tre kriterierna som anges i föreskrifterna och allmänna råden till
  skogsvårdslagen ska vara uppfyllda:
  • Dispensen bör leda till en påtaglig fördel för miljön eller skogsskötseln.
  • Dispensen ska inte medföra olägenhet för naturmiljön, kulturmiljön eller friluftslivet.
  • De omständigheter som åberopas för dispens bör inte rimligen ha kunnat förutses.
 • Omfattande angrepp av granbarkborre förekommer inom den anmälda avverkningen och att avverka dem inom sexveckorsperioden bedöms innebära en påtaglig bekämpningsnytta.

Mindre omfattande angrepp kan ofta åtgärdas med begränsade avverkningsytor som inte behöver anmälas till Skogsstyrelsen. 

Exempel på situation som kan utgöra särskilda skäl för dispens vid granbarkborreangrepp:

Bestånd med omfattande nya angrepp som ska avverkas under eller i nära anslutning till svärmningsperioden (maj – oktober) då bekämpningseffekten är som störst. Angreppen har både förhållandevis stor volym och är spridda i beståndet.

Ange skäl för dispens i ansökan

En ansökan om dispens ska göras skriftligt och innehålla de skäl som du hänvisar till för dispens. Skogsstyrelsens hantering av ansökan underlättas om ansökan är tydlig och skälen som åberopas är väl beskrivna. Beskriv därför noggrant varför du behöver avverka området inom sex veckor. Ange omfattningen på angreppen (till exempel virkesvolym eller andel av beståndet) och när angreppen har skett.

Ansökan om dispens från sexveckorsregeln gör du i samband med din avverkningsanmälan. 

 • Senast uppdaterad: 2023-05-12