Skogsmaskin i arbete. . Foto: Camilla Zilo

Anmälan eller ansökan

När du sköter din skog behöver du anmäla vissa åtgärder i förväg till Skogsstyrelsen.

Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkning som är ett halvt hektar eller större ska du anmäla till Skogsstyrelsen. Anmälan ska även göras när föryngringsavverkning sker på grund av att skogen skadats. Röjning, gallring och blädning som främjar skogens utveckling behöver däremot inte anmälas.

Redovisa hänsyn och återväxtåtgärder

I anmälan ska du ange vilken hänsyn till natur- och kulturmiljön som planeras. Inom rennäringens åretruntmarker ska dessutom hänsyn till rennäringen redovisas. Vidare ska du redovisa vilka åtgärder som planeras för att trygga återväxten.

Anmälan ska göras av dig som skogsägare eller ditt ombud. 

Anmälan ska ske minst sex veckor innan avverkningen påbörjas. Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen medge att avverkningen får påbörjas tidigare. Anmälan är giltig i fem år.

Avverkning för ändrad markanvändning

Om skogsmark ska användas till annat än virkesproduktion ska du anmäla avverkningen till Skogsstyrelsen om den är 0,5 hektar eller större.

I anmälan ska du ange när och för vilket ändamål skogsmarken ska tas i anspråk efter avverkningen. Redovisning av hänsyn och återväxtåtgärder behövs inte.

Anmälan ska göras av dig som skogsägare eller ditt ombud.

Anmälan ska ske minst sex veckor innan avverkningen påbörjas. Anmälan är giltig i fem år.

När du inte behöver anmäla för annat ändamål

Ofta behöver exploaterande åtgärder, som innebär avverkning av skog, föregås av anmälan eller ansökan enligt någon annan lagstiftning. När en tillsynsmyndighet sedan prövat ett ärende behöver inte ärendet prövas igen hos Skogsstyrelsen via en anmälan. Därför behövs heller ingen anmälan om avverkning för annat ändamål i dessa fall. Anmälan behöver inte heller göras för avverkning för annat ändamål än virkesproduktion inom detaljplan och inom försvarets områden.

Avverkning för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden eller för att möjliggöra försöksverksamhet

Avverkning på produktiv skogsmark ska vara ändamålsenlig för återväxt av ny skog eller främja skogens utveckling. Dessa krav gäller inte om avverkningen syftar till att möjliggöra försöksverksamhet eller för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden.

Avverkning som ökar natur- och kulturmiljövärdena jämfört med en vanlig avverkning finns ofta med målklassen "Naturvård skötsel" i en så kallad grön skogsbruksplan. Andra exempel på avverkning som ökar natur- och kulturmiljövärdena är avverkning för naturvårdsbränning, avverkning i tätortsnära skog med stor betydelse för allmänhetens friluftsliv och rekreation, eller avverkning för att skydda, förstärka eller återskapa värdefulla kulturmiljöer.

I anmälan ska du ange syftet med avverkningen och hur avverkningen är planerad att utföras. I anmälan ska du också ange vilken hänsyn till natur- och kulturmiljön som planeras. Inom rennäringens åretruntmarker ska dessutom hänsyn till rennäringen redovisas.

Anmälan ska göras av dig som skogsägare eller ditt ombud

Anmälan ska ske minst sex veckor innan avverkningen påbörjas. Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen medge att avverkning får påbörjas tidigare. Anmälan är giltig i fem år.

Uttag av skogsbränsle

Till skogsbränsle räknas grenar och toppar (grot) och stubbar. Uttag av skogsbränsle ska anmälas till Skogsstyrelsen av dig som markägare eller ditt ombud minst sex veckor innan åtgärden får påbörjas.

Skyldigheten att anmäla gäller sådant uttag efter föryngringsavverkning på ett halvt hektar eller större som är avsett att användas eller vidareförädlas i yrkesmässig verksamhet. Anmälan är giltig i fem år.

Skyddsdikning

Skyddsdikning syftar till att på fuktig mark skapa förutsättningar för att få upp ny skog genom att dränera bort det överskott av vatten som kan uppstå efter en avverkning. Skyddsdikning ska ha en tidsbegränsad effekt, till skillnad från markavvattning som syftar till att varaktigt höja markens produktionsförmåga. 

Skyddsdikning ska anmälas till Skogsstyrelsen av dig som skogsägare eller ditt ombud minst sex veckor innan åtgärden får påbörjas.

Användning av vegetativt skogsodlingsmaterial

Plantering av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial på en areal av minst 0,5 hektar ska anmälas till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan åtgärden påbörjas.

Användning av främmande trädarter

Om föryngringsåtgärder planeras ske med främmande trädart ska anmälan om avverkning innehålla uppgift om sådan trädart.

Särskilda regler för contorta

För användning av contortatall gäller särskilda regler. Contortatall får med vissa undantag inte användas i södra Sverige och inte heller i fjällnära skog.

Contorta får inte användas närmare än en kilometer från nationalparker och naturreservat.

Samråd om skogsbruksåtgärder 

En skoglig åtgärd eller verksamhet som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan den påbörjas. Den som anmält avverkning, uttag av skogsbränsle eller skyddsdikning anses även ha gjort anmälan för samråd för åtgärden. 

Tillstånd krävs för vissa åtgärder

För avverkning i fjällnära skog och ädellövskog måste du ansöka om tillstånd. Se Relaterade länkar.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-28