Stormfälld skog.  Foto: Michael Ekstrand

Ta hänsyn även i stormfälld skog

Det är viktigt med god hänsyn till miljön och mångfalden även efter en storm. Lämna därför ett antal vindfällen och skadade träd på lämpliga platser.

Enligt 29 § i skogsvårdslagen får man lämna upp till 5 m3 sk färska skadade barrträd per ha på skogsmark (3 m3 sk per hektar inom bekämpningsområden). Det finns inga restriktioner för lövträd, torra träd, gammal död ved och för skog på impediment.

Tänk på följande när du tar hänsyn:

  • Grova skadade lövträd är särskilt värdefulla.
  • Prioritera naturhänsynen till de delar som är mest värdefulla från naturvårdssynpunkt, till exempel skyddszoner (mot exempelvis vattendrag) och hänsynskrävande biotoper.
  • Högstubbar av alla trädslag är värdefulla.
  • Skada inte fornlämningar och kulturmiljöer.
  • Planera avverkning och uttransport så att risken för körskador på mark och vatten minimeras.
  • Upparbeta inte stormskadade träd i biotopskyddsområden.

När skogen behöver avverkas eller upparbetas efter stormskador måste du visa samma hänsyn till fridlysta arter som vid andra skogsbruksåtgärder. Som markägare har du en undersökningsplikt som innebär att du behöver ta reda på vilka fridlysta arter som finns i det aktuella området. Innan du startar upparbetning eller avverkning av de skadade träden måste du säkerställa att inga fridlysta arter skadas av åtgärden.

Åtgärder i nyckelbiotoper

Kontakta alltid Skogsstyrelsen före eventuella åtgärder i nyckelbiotoper (samrådsplikt gäller enligt 12 kap 6 § i miljöbalken), områden där det finns naturvårdsavtal och i eller invid Natura 2000-områden.

Kontakta alltid Länsstyrelsen då stormfällning drabbat naturreservat och planerade naturreservat. Detta gäller även Natura 2000-områden i jordbrukslandskapet.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-26