Stormfälld skog.

Ta hänsyn även i stormfälld skog

Det är viktigt med god hänsyn till miljön och mångfalden även efter en storm. Lämna därför ett antal vindfällen och skadade träd på lämpliga platser.

Enligt 29 § i skogsvårdslagen får man lämna upp till 5 m3 sk färska skadade barrträd per ha på skogsmark. Det finns inga restriktioner för lövträd, torra träd, gammal död ved och för skog på impediment.

Tänk på följande när du tar hänsyn:

  • Grova skadade lövträd är särskilt värdefulla.
  • Prioritera naturhänsynen till de delar som är mest värdefulla från naturvårdssynpunkt, till exempel skyddszoner (mot exempelvis vattendrag) och hänsynskrävande biotoper.
  • Högstubbar av alla trädslag är värdefulla.
  • Skada inte fornlämningar och kulturmiljöer.
  • Planera avverkning och uttransport så att risken för körskador på mark och vatten minimeras.
  • Upparbeta inte stormskadade träd i biotopskyddsområden.

Åtgärder i nyckelbiotoper

Kontakta alltid Skogsstyrelsen före eventuella åtgärder i nyckelbiotoper (samrådsplikt gäller enligt 12 kap 6 § i miljöbalken), områden där det finns naturvårdsavtal och i eller invid Natura 2000-områden.

Kontakta alltid Länsstyrelsen då stormfällning drabbat naturreservat och planerade naturreservat. Detta gäller även Natura 2000-områden i jordbrukslandskapet.

  • Senast uppdaterad: 2022-01-31