Stormfälld skog efter stormen Gudrun 2005.  Foto: Michael Ekstrand

Att tänka på vid stormskadad skog

Här nedan får du råd kring vad du ska göra och tänka på vid stormskadad skog. Tänk på att arbete i stormfälld skog är mycket farligt. Arbeta aldrig ensam.

Var hittar du stormfälld skog?

Leta efter stormfälld skog i kanterna på nyupptagna hyggen. Där står den nya kanten instabilt eftersom den inte är van vid blåst. Det tar cirka två till tre växtsäsonger innan en hyggeskant har stabiliserat sig.

Frö- och skärmställningar är också instabila, av samma orsak som ovan, men här saknar träden helt stöd från sina "kompisar".

Leta också i nygallrade områden. Även här har stödet från träden runt om kring minskat och det tar tid innan rotsystemet har anpassat sig till den nya situationen.

Vid otjälad mark kan det finnas stormfälld skog. Fuktiga och blöta partier är mer känsliga för stormskador. Där rycks ofta hela roten upp till skillnad från moränmarker där det inte är ovanligt att träden bryts av vid storm.

Göra själv eller leja bort arbetet?

Har jag kunskap, färdigheter och utrustning för att upparbeta stormfälld skog? Detta är en viktig fråga att ställa till sig själv och svara ärligt på.

Stormfälld skog i brötar är bland det farligaste arbete du kan utföra i skogen. Det kräver att du har rätt utbildning och goda färdigheter. Att låta någon med maskin och rätt kunskap och erfarenhet göra arbetet är det säkraste sättet att hantera vindfälld skog.

Har du tid att upparbeta skogen själv? Var inte tidsoptimist! Det tar längre tid än du tror att upparbeta vindfälld skog på ett säkert sätt.

Om du lejer bort arbetet, kontakta din virkesköpare snarast, så att du kommer med i planeringen och virket hinner ut i tid.

Vid stora arealer stormfälld skog

I områden med stora arealer stormfälld skog bör arbetet utföras enligt följande principer

  • Prioritera gran före tall och tall före lövträd. På detta sätt minskar risken för senare granbarkborreangrepp och även risken för märgborreangrepp. Lövträden har både högre naturvärden och ger inga insektsskador.
  • Virkesrika stormfällda områden prioriteras framför virkesfattiga och grövre vindfällen före klenare. På detta sätt får tillgänglig maskinkapacitet en hög effektivitet och större virkesvärden kan räddas innan sommaren.
  • Upparbeta nedfallna, avbrutna och tydligt lutande träd. Vid stora angrepp av granbarkborre bör också träd som innehåller barkborrar avverkas (så kallade Sök och plock metod).
  • Försök alltid välta tillbaka rotvältan med maskin efter avverkning. Detta minskar riskerna för allmänheten och underlättar framtida markberedning. Se också till att rensa allmänt nyttjade stigar och leder från avverkningsrester och farliga träd.

Vad säger lagen?

Är det mer än 5 m3sk/hektar färsk barrved som blåst ner ska du upparbeta eller oskadliggöra den överstigande mängden genom exempelvis barkning. Om området ligger inom ett bekämpningsområde för granbarkborre gäller särskilda regler, där mindre volym skadade träd får lämnas efter storm.

Är området som blåst ner större än 0,5 ha måste du göra en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.

Har du stormfälld skog i en nyckelbiotop måste du söka samråd innan du upparbetar den. Om volymen överstiger 5 m3sk och du ur naturvärdessynpunkt bör lämna den ska du söka dispens hos Skogsstyrelsen för att lämna den överstigande volymen.

Åtgärder i nyckelbiotoper

Kontakta alltid Skogsstyrelsen före eventuella åtgärder i nyckelbiotoper (samrådsplikt gäller enligt 12 kap 6 § i miljöbalken), områden där det finns naturvårdsavtal och i eller invid Natura 2000-områden.

Kontakta alltid Länsstyrelsen då stormfällning drabbat naturreservat och planerade naturreservat. Detta gäller även Natura 2000-områden i jordbrukslandskapet.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-03