Insekticidbehandlat fångstvirke

Denna metod för att bekämpa granbarkborre kräver förberedelse i mycket god tid och tillämpas inom stora sammanhängande arealer på minst 1000 hektar. Ett litet antal fällor på ett begränsat område kan i värsta fall öka skadorna i närområdet.

Insekticidhantering kräver en omfattande tillståndshantering. Insekticiden i sig måste vara godkänd för användning mot granbarkborre på virke i skogsmark. Platserna måste godkännas av respektive kommun. För miljöcertifierat skogsbruk krävs troligen godkännande av respektive certifieringsorganisation.

Fångstvirket, färsk gran upplagd i ”res” (stapel av virke som läggs i plogform), måste vara på plats, insekticidbehandlat och försett med feromon innan svärmningens start på våren. Säkerhetsavstånd till närmaste levande större gran måste vara minst 20 meter, annars ökar risken för angrepp i de levande granarna. ”Res” kan lämpligen placeras på alla tillgängliga hyggen och liknande, ca 20 – 25 meter från skogsbryn med gran, ca 30 – 50 meter mellan ”resen”.

Större risker än andra bekämpningsmetoder

Metoden medför större risker än andra bekämpningsmetoder för skador på granbarkborrens naturliga fiender och andra insekter som gärna sätter sig på solbelysta upphöjda platser. Aktuella insekticider har också mycket hög giftighet för vattenlevande fauna.

  • Senast uppdaterad: 2019-03-28