Skylt biotopskydd

Angrepp av granbarkborre i skyddade områden

I formellt skyddade områden gäller inte samma regler för bekämpning av granbarkborrar och andra skadeinsekter som i den brukade skogen. Varje område har sina specifika syften och regler för vilka åtgärder som kan genomföras.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket arbetar tillsammans med berörda länsstyrelser för att begränsa angreppen av granbarkborre i våra skogar med formellt skydd, till exempel naturreservat och biotopskydd. Vilka åtgärder som kan genomföras måste bedömas i varje enskilt fall och beror på vilka regler som gäller i varje enskilt område. 

Bekämpningen görs för att rädda naturvärden

I den skyddade skogen bekämpas granbarkborren för att skydda områdets naturvärden, till skillnad från bekämpningen i produktionsskogen som syftar till att rädda virkesvärdet. Bekämpningen i det skyddade området görs också för att begränsa spridningen av angrepp till närliggande produktionsskog. 

Vad gör jag om min skog gränsar till område med angrepp?

Om du upptäcker angrepp i ett formellt skyddat område som gränsar till din egen skog bör du vända dig till den myndighet som ansvarar för det skyddade området (se faktaruta Ansvar för skyddad skog). 

Om angreppen är i ett område som inte är formellt skyddat, men som har höga naturvärden, bör ägaren till den marken kontakta Skogsstyrelsen för samråd kring eventuella åtgärder (se Angrepp i områden med höga naturvärden utan formellt skydd).  

Frågor och svar

I dokumentet Frågor och svar om granbarkborrar i formellt skyddade områden ger vi svar på några av de vanligaste frågorna om hur granbarkborreangrepp i till exempel naturreservat och biotopskyddsområden hanteras.

  • Senast uppdaterad: 2020-11-19