Skylt biotopskydd

Angrepp av granbarkborre i skyddade områden

I formellt skyddade områden, till exempel naturreservat och biotopskydd, gäller inte samma regler för bekämpning av granbarkborrar och andra skadeinsekter som i den brukade skogen. Varje område har sina specifika syften och regler för vilka åtgärder som kan genomföras.

Sommaren 2018 var extremt torr och varm. Det skapade en situation med torkstressade granar, och omfattande granbarkborreangrepp. Som helhet är nu granbarkborrepopulationerna större än vad vi tidigare upplevt i Sverige och under 2019 väntas stora angrepp i framför allt sydöstra Sverige. Stora bekämpningsinsatser utförs nu inom bekämpningsområdet i sydöstra Sverige.

Granbarkborrarna angriper även träd i områden med höga naturvärden, men möjligheterna och skäl till att genomföra åtgärder här är annorlunda. Dessa områden som har avsatts på grund av sina höga naturvärden, formellt eller frivilligt, har prioriterats för ett annat syfte än virkesproduktion.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket arbetar tillsammans med berörda länsstyrelserna för att begränsa angreppen i våra skogar med formellt skydd. Vilka åtgärder som kan genomföras måste bedömas i varje enskilt fall och beror på vilka regler som gäller i varje enskilt område.

I dokumentet Frågor och svar om granbarkborrar i formellt skyddade områden ger vi svar på några av de vanligaste frågorna om hur granbarkborreangrepp i till exempel naturreservat och biotopskyddsområden hanteras.

  • Senast uppdaterad: 2019-04-18