Trädfällning med motorsåg.

Så röjer du

Röjning är när du fäller träd och lämnar dem på marken för att förmultna. Du behöver röja plant- och ungskog för att du ska få ett bra ekonomiskt utfall. När du röjer kan du också förstärka och utveckla beståndets naturvärden.

Ibland måste du räkna med att röja dina bestånd flera gånger innan första gallringen. 

När är det dags att röja?

Nästan all skog behöver röjas någon gång i intervallet mellan 1–5 meters höjd. Det vill säga ungefär 5–15 år efter föryngringsavverkning. Några vanliga situationer när du bör röja är

 • när ett bestånd är så tätt att det är svårt att ta sig fram
 • när träd står i täta grupper, i ett för övrigt inte särskilt tätt bestånd
 • när de trädslag du vill ha i den uppväxande skogen trängs hårt av andra trädslag.

Det finns flera sätt att ta reda på om du behöver röja din skog:

 • Bedöm i fält vilka bestånd eller delar av bestånd som du behöver röja.
 • Titta i skogsbruksplanen, särskilt i huggningsklasserna R1 och R2. Även K2 kan vara aktuell.
 • Gå in på Mina sidor och se om där finns områden som du behöver röja.

Spara träd som är lika stora

När du röjer ska du spara träd som är ungefär lika stora, har raka stammar och är av god kvalitet. Undvik att lämna stora yviga träd som håller tillbaka tillväxten hos träden omkring. När du röjer får du

 • grövre, friskare och stabilare träd med mindre risk att skadas
 • mer gagnvirke som går att sälja vid framtida avverkningar
 • lägre framtida avverkningskostnader, särskilt vid första gallringen
 • en öppen och ljus skog som efter några år är lätt att ta sig fram i.

Genom att spara vissa trädslag när du röjer eller lämna känsliga områden oröjda kan du förstärka och utveckla beståndets naturvärden. På husgrunder, kolbottnar och andra kulturlämningar ska du i allmänhet avverka och ta bort alla träd. Du kan ta tillvara röjda träd som biobränsle.

Ta hjälp av en rådgivare om du är osäker. Då kan du också diskutera vilka bestånd eller delar av bestånd som du ska röja i första hand och hur du bör utforma röjningen. Du kan också få råd kring huruvida du ska röja själv eller köpa tjänsten.

 • Senast uppdaterad: 2020-08-26