Älg.

Undvika viltskador

Det viktigaste du som markägare kan göra är att vara aktiv och engagerad i viltförvaltningen i ditt område. Men det finns även andra saker du kan göra för att undvika viltskador.

Som markägare har du ett ansvar att föra fram synpunkter som innebär att jägare tar hänsyn till skogen då jakten planeras. Det är jägarnas ansvar att omhänderta dina synpunkter på lämpligt sätt. Det finns även råd och rekommendationer som tagits fram inom projektet Mera Tall. 

Hägna skogen

Att hägna skogen är en effektiv metod för att undvika skador eftersom djuren stängs ute. Du kan få stöd av Skogsstyrelsen då du föryngrar med ädellöv. Du måste underhålla hägnet under den tid plantorna befinner sig i betesfarlig höjd.

Skyddsbehandla plantorna

Du kan skydda plantor eller träddelar genom att behandla med skyddsmedel. Djuren avskräcks från att beta på behandlade växtdelar eftersom de smakar eller luktar illa. Vanligast är behandling av toppskott på barrträd och behandlingen måste ofta göras flera år i rad.

Välj annan föryngringsmetod

Om marken är lämplig kan sådd eller naturlig föryngring ibland vara effektivt eftersom du då kan få ett tätare uppslag av plantor. Ett högre stamantal ökar fodermängden på hygget samtidigt som chansen ökar att fler stammar lyckas växa upp oskadade ur beteshöjd.

Välj annat trädslag

Det är viktigt att anpassa trädslaget efter markens och platsens förutsättningar. Att till exempel välja gran istället för tall eller löv minskar visserligen risken för viltskador eftersom granen är mindre begärlig för hjortdjuren. Men samtidigt blir det ett problem på torra och magra marker där andra trädslag är mer lämpade ur produktionssynpunkt.

I det större perspektivet kan det till och med leda till sämre foderproduktion. I den medelålders och äldre tallskogen finns nämligen mer bärris som kan utnyttjas av hjortdjuren jämfört med granskogarna som ofta blir tätare och fattigare på markvegetation.

  • Senast uppdaterad: 2020-08-28