Betesskadad planta.

Att göra om skogen blivit skadad

Skog som redan blivit betesskadad kan i vissa fall förbättras med olika typer av åtgärder.

Beskärning

När plantor eller unga träd skadas genom toppbete eller toppbrott utvecklas ofta tekniska defekter som dubbelstammar och sprötkvistar. På begränsade objekt kan du genom beskärning klippa bort extra stammar och sprötkvistar och på så vis förbättra kvaliteten på träden. Ju tidigare du gör beskärningen desto mindre blir kvalitetsnedsättningen i virket.

Hjälpplantering

Om ett bestånd har stora betesskador och den framtida produktionen riskerar att bli låg kan en hjälpplantering i vissa fall förbättra produktionen. Chansen att lyckas med en hjälpplantering beror på hur det skadade beståndet ser ut och hur gammalt det är. Avgörande är till exempel hur stora luckorna är och hur långt den ursprungliga föryngringen har kommit.

Förtida avverkning

I vissa bestånd kan förtida avverkning också bli aktuellt. Beståndet är då ofta glest och de kvarvarande stammarna har allvarliga kvalitetsfel som till exempel krökar, dubbeltoppar, kraftiga sprötkvistar eller allvarliga barkgnag. Om det inte är meningsfullt att låta beståndet växa vidare till normal tidpunkt för avverkning är det istället bättre att börja om med en ny föryngring. En sådan åtgärd kräver tillstånd av Skogsstyrelsen.

En förtida avverkning är en avverkning som sker innan träden uppnått lägsta ålder för slutavverkning. Kontakta Skogsstyrelsen om en förtida avverkning kan vara aktuell och för att få råd med att bedöma vad du bör göra i beståndet. Oftast måste beståndet vara mycket skadat för att det ska löna sig att avverka i förtid och börja om på nytt.

  • Senast uppdaterad: 2022-09-14