Överhållen skärm

Metoder för hyggesfritt skogsbruk

Det finns flera olika metoder som kan användas för ett hyggesfritt skogsbruk.

Blädning

Vid blädning eftersträvar du att skapa eller behålla en flerskiktad struktur på skogen. Det vill säga en skog där det finns träd av alla storlekar. Störst förutsättning att lyckas har du om skogen domineras av träd som gran eller bok, som föredrar skugga.

Blädningen underlättas om skogen har ett relativt högt virkesförråd. Avverkningar sker med jämna mellanrum vart 10:e - 30:e år. Till skillnad från kalavverkning så är marken alltid trädbevuxen.

Luckhuggning

Luckhuggning kan vara ett alternativ framför allt i granskog och bokskog. Försök pågår även med luckhuggning i tallskog. Metoden bygger på att du tar upp luckor i beståndet så att föryngring kan växa upp.

Luckans storlek beror på hur skogen ser ut och hur mycket ljus du vill ha på marken, men en luckstorlek på 20 - 50 meter i diameter är vanligast. Efterhand förstorar du luckorna tills de ”växer ihop”. Skogen närmast luckan glesas ut något.

I luckorna kan klena träd och plantor lämnas, tillsammans med enstaka träd som bedöms som mest stormfasta. Ju större luckor du tar upp desto större möjlighet att du får föryngring av ljusälskande trädslag som tall och lövträd. Efter 3 - 4 huggningar och 20 - 30 år beräknas hela beståndet ha behandlats.

Överhållen skärm

När det gäller tall och andra ljuskrävande trädslag är det inte helt enkelt att använda sig av hyggesfria metoder eftersom de kräver mer ljus för att kunna etablera sig. Ett sätt att föryngra tallskog och ändå behålla marken mer trädbevuxen än vid traditionellt skärmskogsbruk är metoden överhållen skärm.

En överhållen skärm innebär att skärmen hålls tätare än en vanlig fröträdsställning (>150/>130 stammar/ha södra respektive norra Sverige) och sparas betydligt längre än vid traditionellt skärmskogsbruk (20-40 år). Därtill avvecklar du skärmen i flera steg under den perioden.

En förutsättning för att metoden ska kunna hänföras till de hyggesfria metoderna är att ett antal skärmträd/hektar får stå kvar i det nya beståndet.

 

 

  • Senast uppdaterad: 2021-03-16