Överhållen skärm. Foto: Carl Appelqvist

Metoder för hyggesfritt skogsbruk

Det finns flera olika metoder som kan användas för ett hyggesfritt skogsbruk.

Blädning

Blädning är en gallring där man eftersträvar att skapa eller bibehålla en fullskiktad struktur på skogen, det vill säga en skog där det finns träd av alla storlekar. I utgångsläget kan skogen bestå av flera trädslag men med tiden kommer den att bli alltmer grandominerad eftersom det i Sverige i praktiken bara är gran som kan föryngras i skuggan av större träd. Därför behöver marken vara lämplig för gran där man vill sköta skogen med blädning.

Blädningen underlättas om skogen har ett relativt högt virkesförråd. Avverkningar sker vart 10:e - 30:e år, det längre intervallet om skogen växer långsamt och det kortare där skogen växer snabbare. Det är i huvudsak de största träden som avverkas och virkesuttaget brukar ligga på 20 - 30 procent av virkesförrådet. Till skillnad från kalavverkning så är marken alltid trädbevuxen.

Luckhuggning

Luckhuggning innebär att man tar upp luckor i beståndet, med avsikt att få föryngring i luckorna. Det är framför allt ett alternativ i granskog och bokskog, men försök pågår med luckhuggning i tallskog.

Varje lucka får enligt Skogsstyrelsens definition vara högst 0,25 hektar stor, men ofta görs luckorna mindre till exempel 0,1 hektar. Hur stora luckor man vill göra beror på hur skogen ser ut och hur mycket ljus man vill ha på marken. Efterhand som det kommer föryngring i luckorna kan de förstoras så att de till sist ”växer ihop” till ett något ojämnt och olikåldrigt bestånd. Om man vill kan man glesa ut skogen något närmast luckan.

I luckorna kan klena träd och plantor lämnas, tillsammans med enstaka träd som bedöms som mest stormfasta. Ju större luckor desto större möjlighet att få föryngring av ljuskrävande trädslag som tall och lövträd. Vill man föryngra ett bestånd genom luckhuggning kan man räkna med att det behövs cirka 3 - 4 huggningar och 20 - 30 år innan hela beståndet har behandlats.

Schackrutehuggning

Schackrutehuggning är en variant av luckhuggning som än så länge bara tillämpats på försöksnivå. Den innebär att skogen delas in i ett rutmönster och sedan avverkas i två eller flera etapper. Varannan ”schackruta” består av gallringsskog eller äldre skog. Fördelen med denna metod är att den är mer rationell jämfört med vanlig luckhuggning.

Överhållen skärm

När det gäller tall och andra ljuskrävande trädslag är det inte helt enkelt att använda sig av hyggesfria metoder eftersom de kräver mer ljus för att kunna etablera sig. Ett sätt att föryngra tallskog och ändå behålla marken mer trädbevuxen än vid traditionellt skärmskogsbruk är metoden överhållen skärm.

En överhållen skärm innebär att skärmen hålls tätare än en vanlig fröträdsställning och sparas betydligt längre än vid traditionellt skärmskogsbruk. Därtill avvecklas skärmen i flera steg. Enligt Skogsstyrelsens definition måste skärmen ha en täthet som ligger över 5§-kurvan i inledningsskedet, annars räknas det som ett hygge. När man har en etablerad föryngring kan en första utglesning göras och när föryngringens medelhöjd är minst 2,5 meter kan skärmen avvecklas. Ett krav för att det ska räknas som en hyggesfri metod är dock att alltid lämna minst 25 stora träd per hektar att växa in i det nya beståndet.

 

 

  • Senast uppdaterad: 2024-01-10