Tallkvist

När du behöver anmäla samråd

Om du genomför en skoglig åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön måste du anmäla den för samråd till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan du börjar. Inom renskötselns året-runt-marker finns också särskilda regler om samråd.

I Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd står det vilka åtgärder du ska anmäla för samråd enligt miljöbalken.

Det gäller följande åtgärder:

 • viss dikesrensning
 • maskinell skogsgödsling
 • maskinell askåterföring
 • stubbskörd
 • anläggande av skogsbilvägar
 • anläggande av traktorvägar som innebär grävning och schaktning i större omfattning
 • anläggande av basvägar över värdefulla våtmarker och värdefulla vattendrag

Utöver dessa åtgärder kan finns en grundläggande anmälningsskyldighet även för en del andra åtgärder som kan ändra naturmiljön väsentligt, men som inte räknas upp här.

I föreskrifterna står det också vilka uppgifter som ska finnas med när du skickar in anmälan om samråd. Detta framgår också av de blanketter som finns för anmälan. Har du anmält eller sökt tillstånd för någon av åtgärderna nedan gäller denna anmälan också som anmälan för samråd:

 • avverkning
 • uttag av skogsbränsle
 • skyddsdikning

Samråd inför avverkning på renmarker

Enligt Skogsstyrelsens föreskrifter till 20 § skogsvårdslagen ska du ge berörd sameby tillfälle till samråd innan du påbörjar en föryngringsavverkning eller avverkning för att bygga skogsbilväg inom renskötselns året-runt-marker. Samrådet ska omfatta avverkningen och de skogsvårdsåtgärder som följer på den.

Om din brukningsenhet är mindre än 500 hektar produktiv skogsmark och det planerade hygget är mindre än 20 hektar inom brukningsenheten behöver du inte ge samebyn möjlighet till samråd. I fjällnära skog gäller istället 10 hektar.

 • Senast uppdaterad: 2020-12-07