Tallkvist
. Foto Michael Ekstrand

Samråd vid skogliga åtgärder

Om du genomför en skoglig åtgärd som har stor påverkan på naturmiljön måste du anmäla den för samråd till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan du börjar. Inom renskötselns året-runt-marker finns också särskilda regler om samråd.

I Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd står det vilka åtgärder du ska anmäla för samråd enligt miljöbalken.

Det gäller följande åtgärder:

 • skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna, så kallade nyckelbiotoper
 • viss dikesrensning
 • maskinell skogsgödsling
 • maskinell askåterföring
 • stubbskörd
 • anläggande av skogsbilvägar
 • anläggande av traktorvägar som innebär mycket grävning och schaktning
 • anläggande av basvägar över värdefulla våtmarker och värdefulla vattendrag

Utöver dessa åtgärder finns också en grundläggande anmälningsskyldighet för åtgärder som kan ändra naturmiljön väsentligt.

I föreskrifterna står det också vilka uppgifter som ska finnas med i anmälan om samråd. Detta framgår också av de blanketter som finns för anmälan. Har du anmält eller sökt tillstånd för någon av åtgärderna nedan gäller denna anmälan också som anmälan för samråd:

 • Avverkning
 • Uttag av skogsbränsle
 • Skyddsdikning

Samråd inför avverkning på renmarker

Enligt Skogsstyrelsens föreskrifter ska du ge berörd sameby tillfälle till samråd innan du påbörjar en föryngringsavverkning eller avverkning för att bygga skogsbilväg inom renskötselns året-runt-marker.

Samrådet ska omfatta avverkningen och de skogsvårdsåtgärder som följer på den.
Om din brukningsenhet är mindre än 500 hektar produktiv skogsmark och det planerade hygget är mindre än 20 hektar inom brukningsenheten behöver du inte ge samebyn möjlighet till samråd. I fjällnära skog gäller istället 10 hektar.

Du ska alltid ge möjlighet till samråd om avverkningen berör mark som är särskilt viktig för rennäringen. Det kan gälla

 • hänglavsbärande skog
 • rastbete
 • arbetshage
 • flyttled 
 • om hygget ansluter till kalmark eller plantskog som tillsammans med det planerade hygget överstiger 20 hektar inom brukningsenheten. I fjällnära skog gäller i stället 10 hektar.

Samråd är ett bra sätt att lösa intressekonflikter

Tanken bakom bestämmelsen om samråd är att det är ett bra sätt att lösa intressekonflikter mellan skogsbruk och rennäring. Av det skälet har regeln införts för skogsbruket inom året-runt-markerna. Frivilliga samråd rekommenderas inom vinterbetesmarkerna. 

Bra underlag är viktigt

Flera saker är viktiga för att åstadkomma bra samråd mellan skogsbruk och rennäring. Bland annat att det vid samråden bör finnas ett bra underlag för att bedöma rennäringens markanvändning. Det kan till exempel vara genom data från Sametingets kartor för respektive sameby eller samebyarnas renbruksplaner.

Det är även viktigt att samråden sker i tillräckligt god tid för att undvika för stor koncentration av avverkningar i en sameby. Annan viktig hänsyn framgår av de allmänna råden till 20 och 31 §§ skogsvårdslagen.

Skriftligt bevis

När du ansöker om tillstånd för avverkning eller anmälan om avverkning inom renskötselns året-runt-marker ska du skicka med ett skriftligt bevis som visar att berörd sameby har fått möjlighet till samråd.

Äganderätt mot renskötselrätt

Hänsynen till rennäring kan inte krävas i så stor utsträckning att den hindrar ett rationellt skogsbruk av skogsägaren. Men på motsvarande sätt får hänsynen till rennäringen inte heller bli så liten att den motverkar en rationell renskötsel som utövas med stöd av renskötselrätten.

Det gäller alltså att väga två rättigheter mot varandra; markägarens rätt att bedriva skogsbruk med stöd av äganderätten och samebyns rätt att bedriva renskötsel med stöd av renskötselrätten.

 • Senast uppdaterad: 2017-05-31