Grothögar. Foto Stefan Andersson

Skogsåtgärder du måste anmäla

Det finns flera skogsåtgärder som du måste anmäla till Skogsstyrelsen, till exempel avverkning och uttag av skogsbränsle. För avverkningar i vissa områden behöver du även ansöka om tillstånd.

Föryngringsavverkning som är ett halvt hektar eller större måste du anmäla till Skogsstyrelsen. Du ska göra anmälan även när föryngringsavverkning sker på grund av att skogen har skadats.

Du ska också anmäla uttag av skogsbränsle, skyddsdikning samt avverkning för annat ändamål.

Som skogsbränsle räknas såväl grenar och toppar, så kallat grot, som stubbar. Skyldigheten att anmäla gäller uttag efter föryngringsavverkning på ett halvt hektar eller mer som du ska använda eller vidareförädla i yrkesmässig verksamhet.

Om du ska avverka ädellövskog eller fjällnära skog måste du också ansöka om tillstånd 

Röjning, gallring och blädning som främjar skogens utveckling behöver du däremot inte anmäla.

Redovisa hänsyn och återväxtåtgärder

I din anmälan för avverkning ska du ange vilken hänsyn du ska lämna till natur- och kulturmiljön. Inom rennäringens åretruntmarker ska du dessutom redovisa vilken hänsyn du ska lämna till rennäringen. Du ska också redovisa vilka åtgärder du planerar för att trygga återväxten.

När du ska använda marken till annat

Om du ska använda din skogsmark till annat än virkesproduktion ska du anmäla avverkningen till Skogsstyrelsen om den är ett halvt hektar eller större. I anmälan för annat ändamål ska du ange när och för vilket ändamål du ska använda marken efter avverkningen. Du behöver inte redovisa hänsyn och återväxtåtgärder.

Du behöver inte göra någon anmälan för avverkning om du ska använda området för verksamhet som redan prövats enligt annan lag än skogsvårdslagen. Detta kan till exempel vara

  • kraftledning
  • annan väg än skogsbilväg
  • järnväg
  • bostadsbebyggelse
  • industrimark
  • grus- eller bergtäkt
  • golfbana
  • skidanläggning.

Du behöver inte heller göra någon anmälan för avverkning för annat ändamål än virkesproduktion inom detaljplan och inom försvarets områden.

Miljöhänsyn utan ersättning

Enligt 30 § skogsvårdslagen ska du ta hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen när du sköter skog. Skogsstyrelsen informerar vid behov dig som skogsägare om lagens krav på hänsyn. Vi kan även fatta beslut om vilken hänsyn du ska ta.
Du som skogsägare är skyldig att lämna sådan miljöhänsyn utan ersättning. Värdet av hänsynen får dock inte vara så stort att pågående markanvändning försvåras märkbart inom den berörda delen av fastigheten. Detta kallas för intrångsbegränsning och har sin grund i 2 kap. 15 § regeringsformen. 

Vem ska anmäla?

Anmälan ska göras av dig som skogsägare eller ditt ombud minst sex veckor innan du påbörjar åtgärden. Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen godkänna att avverkningen börjar tidigare. Anmälan är giltig i fem år.

Dispens från sexveckorsregeln

För att kunna få undantag, dispens, från sexveckorsregeln krävs särskilda skäl. Det innebär att det ska finnas ganska speciella omständigheter i det enskilda fallet för att du ska kunna få dispens.

Du kan ansöka om dispens skriftligt eller elektroniskt. Ansökan ska innehålla skälen till varför du vill ha dispens. Om du saknar skäl eller om din ansökan är ofullständig kräver vi komplettering. Ansökan kan du antingen göra i samband med anmälan om avverkning eller i efterhand.

Gör anmälan på Mina sidor

Du kan göra din anmälan på Mina sidor. Där finns kartunderlag, flygfoton och kända hänsynsobjekt. I samband med anmälan skapas en så kallad planering som du kan använda för att skriva ut kartor och planeringsunderlag både vid avverkning och följande föryngringsåtgärder. Under rubriken Mina sidor finns information och checklistor.

Anmälan på blankett

Om du vill göra din anmälan om avverkning på en blankett hittar du denna under Blanketter på denna sidan. Du behöver skicka med en karta, till exempel en kopia av ekonomisk karta eller skogskarta där det anmälda området framgår. På blanketten finns anvisningar om vilka uppgifter du ska redovisa.

 

  • Senast uppdaterad: 2017-05-31