Remiss om nya målbilder för god miljöhänsyn gällande kulturmiljöer

Målbildsförvaltningens samverkansgrupp har tagit fram förslag på fyra reviderade samt en ny målbild för god miljöhänsyn gällande kulturmiljöer.

Målbilder för god miljöhänsyn är skogssektorns gemensamma arbete och har tagits fram i bred samverkan med representanter från skogsnäringen, skogsägare, Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom området.

De målbilder som nu remitteras gäller:

  • Bebyggelselämningar
  • Tjärframställningsplatser
  • Kulturhistoriska stigar och vägar
  • Översilningsängar
  • Kulturmiljöer vid vatten

Av dessa är Kulturmiljöer vid vatten en ny målbild. De övriga är reviderade. 

Synpunkter senast 7 februari

Synpunkter på remissen skickas med e-post till skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se senast den 7 februari 2020. 

  • Senast uppdaterad: 2020-01-09