Symbolbild karttjänst.

Laserskannade Skogliga grunddata

Skogliga grunddata är framtagna från laserdata och består av flera typer av kartor som beskriver skog och mark. Du kan använda kartorna helt fritt i våra karttjänster eller ladda ner data till någon form av GIS- eller kartprogram.

Skogliga grunddata täcker hela Sverige. De håller en god och känd kvalité och kan användas av dig som underlag för information om skog och mark. Skogliga grunddata är ett tillförlitligt planeringsunderlag för hela skogens omloppstid och är också ett värdefullt underlag för att kunna ta hänsyn till natur- och kulturmiljövärden.

De skogliga variablerna är i huvudsak framtagna genom en sambearbetning av laserdata från Lantmäteriets nationella laserskanning och provytor från Riksskogstaxeringen.

Kartorna som beskriver marken är framtagna från höjdmodellen i Lantmäteriets nationella laserskanning och ger dig detaljerad information.

Volym

Volymkartan ger ett mått på virkesförrådet för stående skog i skogskubikmeter per hektar. Den är till nytta för skogsägares och virkesköpares planering och dialog dem emellan, skogsbruksplanläggare, banker, mäklare och fastighetsvärderare, den underlättar Skogsstyrelsens och andra myndigheters arbete.

Utöver volymkartan finns kartor som visar skogens medelhöjd, medeldiameter, grundyta och biomassa.

Trädhöjd

Trädhöjdskartan är bland annat användbar för skogsbruksplanläggares beståndsavgränsningar. Den har hög upplösning och är användbar i många olika typer av planering.

Terrängskuggningskartan

Ger en god bild av terrängen och markytans struktur. De ser kullar, vattendrag, diken och vägar. Det är även möjligt att urskilja forn- och kulturlämningar. Den bidrar till att skador på forn- och kulturlämningar från skogsmaskiner undviks.

Lutning - branter

Karta som redovisar markens lutning återges i en tydlig färgskala. Vi får en bra bild av topografin och svårframkomliga områden och en indikation på områden med höga naturvärden i form av bland annat raviner och rasbranter.

Markfuktighet

Markfuktighetskartan visar var det finns fuktiga och blöta områden i landskapet i olika nyanser av blått. Den är ett viktigt planeringsverktyg och till stor hjälp för att undvika körskador och därmed negativ miljöpåverkan.

Gallring

Gallringskartan visar vilka områden av den yngre och medelålders skogen (10-20 meters höjd) som kan vara aktuella för gallring vid tidpunkten för laserskanningen. Skogen kan ha vuxit eller blivit gallrad. Kartorna ger bättre precision i planeringen, att gallringar kan göras i rätt tid, gallring i glesare partier kan undvikas och att avverkningen kan effektiviseras.

  • Senast uppdaterad: 2019-05-22