Baltic Landscape

Baltic Landscape in change - innovative approaches towards sustainable forested landscapes

Baltic landscape är ett internationellt projekt som berör hela Östersjöområdet. Projektet syftar till att visa goda konkreta exempel på hur nyttjandeanspråk och markanvändningskonflikter kan hanteras.

Projektet inriktar sig på att arbeta utifrån konceptet Model Forest, som bygger på att man ur ett underifrån- och landskapsperspektiv arbetar med uthållighet i skogsbruk, turism, miljövärden med mera. Projektet arbetar med hänsyn till både lokala, nationella och globala intressen.

Inom Sverige är tre områden med i projektet: Vilhelmina, Bergslagen och Helge å.

Mål

Det långsiktiga målet med Baltic Landscape är att etablera ett nätverk av Baltic Landscape Model Forest sites i Östersjöområdet. Nätverket skall vara baserat på nära partnerskap och ha koppling till det internationella nätverket för Model Forest (IMFN).

Projektpartners

Projektägare för projektet är Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU. Projektet involverar 14 partners i 7 länder i Östersjöregionen. Dessutom deltar tre associerade partners i Ryssland med annan finansiering. Skogsstyrelsen är en de svenska parterna i projektet

Finansiering

Projektet omfattar drygt 3.2 miljoner euro och delfinansieras av EU genom The European Regional Development Fund (ERDF) och the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI), samt de deltagande länderna.

Tidplan

Projektet löper från januari 2012 till och med juni 2014.

  • Senast uppdaterad: 2017-12-08