Avverkning av levande fångstvirke med feromon

En metod för bekämpning av granbarkborrar är att avverka levande fångstvirke med feromon. Metoden passar bäst för storskogsbruk.

Denna metod rekommenderas inte under 2020 då den kräver att transporterna av det avverkade virket kan säkras. Transporterna riskerar att bli en flaskhals sommaren 2020, dels på grund av att stora mängder angripen skog förväntas avverkas, dels på grund av coronapandemin.

Denna metod kallas också för ”rullande avverkning”. Här är tajming med hela kedjan förberedelse – avverkning – transport extremt viktig. Metoden passar bäst för storskogsbruk med full kontroll över hela kedjan.

Välj gärna riskbestånd med mycket skador av granbarkborre sedan förra säsongen. Bestånden bör ligga nära bilväg och vara lättdrivna i alla väder och ha ganska kort avstånd till industri.

Sätt upp feromon före svärmningens start på vitala granar i den beståndskant där avverkningen ska börja. Helst en kant som är solexponerad på våren. En feromonpåse per 20 meter beståndskant räcker.

När det börjar rasa gnagmjöl från träden med feromon och deras närmaste grann-träd avverkas beståndskanten eller hela beståndet och virket transporteras bort så snabbt som möjligt. Om endast kanten avverkas, sätter man upp nytt feromon i den nya kanten och inväntar nästa angreppsvåg, avverkar och transporterar.

Detta kan upprepas under hela säsongen så länge det finns avverkningsmogen gran kvar i beståndet.

 

  • Senast uppdaterad: 2020-12-02