Webbinarium om Skogsstyrelsens projektstöd till kompetensutveckling

Genom den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) för åren 2023-2027 hanterar Skogsstyrelsen 65 miljoner kronor till projektstöd för kompetensutveckling inom hållbart skogsbruk. Välkommen till ett webbinarium den 23 mars kl 13. Vi informerar övergripande om vårt arbete i den nya gemensamma jordbrukspolitiken, presenterar förslag och tar emot synpunkter.

Webbinariet genomförs via Skype eller Teams. Anmäl dig till carina.berggren@skogsstyrelsen.se  Ett enklare underlag och länk till webbinariet kommer att skickas ut någon dag innan mötet till er som anmält sig.

Har du inte möjlighet att delta på webbinariet men vill ta del av vårt förslag, mejla Carina Berggren. Du kan lämna eventuella synpunkter via e-post.

Kompetensutvecklingsstödet

Kompetensutvecklingen ska bidra till att målgruppen, verksamma inom skogsbruksföretag, får ökad kunskap om bland annat nationella miljökvalitetsmål och EU-gemensamma mål för miljö, klimat, förnybar energi och vattenkvalitet.

Kompetensutvecklingen kan omfatta kurser, olika typer av informationsaktiviteter och rådgivning. De aktiviteter som genomförs i projekten ska ge målgruppen praktiska och konkreta exempel på miljö- och klimatåtgärder som går att tillämpa på företagsnivå. Företag, myndigheter, organisationer, kommuner och föreningar kan söka stöd för att anordna kompetensutvecklingsaktiviteter för målgruppen.

Stödet kan sökas när det finns en så kallad utlysning. Dessa utlysningar kommer att ha specifika inriktningar och en fastställd budget. Skogsstyrelsen arbetar nu med att planera dessa utlysningar, när i tid de ska ske, fördelningen av ämnesområden och till vilken budget.

Ämnesområden

De ämnesområden som kompetensutvecklingen ska handla om är fastställda i den strategiska planen samt i Jordbruksverkets föreskrift. Det är dessa ämnesområden som ska fördelas på olika utlysningar och till olika budgetar, vissa i kombination med varandra.

Det här är de ämnesområden vi har att hantera.

Bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringarna genom aktiviteter som handlar om:

  • att öka kunskaperna om hur man kan förebygga effekterna av ett förändrat klimat genom ståndortsanpassning, stormsäkring och ökad variation inom skogsbruket och att öka kunskapen om och stimulera användning av åtgärder för att öka kolförråd i mark och vegetation.

Främja en hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser som vatten, mark och luft genom aktiviteter som handlar om:

  • att öka kunskaperna om hur man kan minska negativ påverkan och skador på mark och vatten genom skogsbruksåtgärder.

Bidra till skyddet av den biologiska mångfalden, förbättra ekosystemtjänster och bevara livsmiljöer och landskap genom aktiviteter som handlar om att öka kunskaperna om:

  • skogens ekosystemtjänster eller dess gröna infrastruktur
  • natur- och kulturvårdande skötsel
  • hänsyn till natur- kultur- och sociala värden
  • alternativa skogsbruksmetoder
  • hur man kan stärka förutsättningarna för biologisk mångfald genom att aktivt tillskapa strukturer och habitat i den brukade skogen
  • viltet som resurs och dess påverkan på skogens värden och om olika åtgärder med syfte att öka fodermängden i landskapet
  • Senast uppdaterad: 2023-03-09