Utlysning av pengar till kurser inom vilt och minskad försurning

Skogsstyrelsen utlyser 9,7 miljoner kronor för att anordna kurser, studieresor och workshops inom ämnesområdena ”En viltstam i balans” eller "Minskad försurning". Sista ansökningsdag är 31 januari 2019.

Skogsstyrelsen utlyser nu pengar för att anordna kurser, studieresor och workshops inom ämnesområdet ”En viltstam i balans” och "Minskad försurning".

Inom "En viltstam i balans" ska insatserna syfta till att: 

  • Höja kunskapen om viltets påverkan på skogens olika värden
  • Höja kunskapen om åtgärder som syftar till att öka fodermängden i landskapet


Inom "Minskad försurning" ska insatserna syfta till att:

  • Höja kunskapen om skogsbrukets försurande effekter
  • Höja kunskapen om nyttan av askåterföring

En ansökan kan omfatta utbildning som anordnas i hela landet eller ett avgränsat geografiskt område.

Viktigt - läs den fullständiga utlysningen

Den här webbsidan ger dig en kort sammanfattning av utlysningens innehåll. Om du är intresserad av att söka stödet måste du läsa den fullständiga utlysningen. Den innehåller detaljerad information om vad du kan söka för, förutsättningar och villkor. Du hittar utlysningen under "Relaterade dokument".

Målgrupp

Målgruppen för kompetensutvecklingen ska vara de som kan påverka hur skogsbruksåtgärder utförs, som till exempel skogsägare, skogsentreprenörer, virkesköpare, rådgivare och andra med en tydlig koppling till skogsbruket. Observera att personal vid myndigheter, skolelever, studenter, allmänheten, ideella organisationer, press och politiker inte ingår i målgruppen. Egen personal kan inte heller ingå.

Vi ser gärna att kompetenshöjningen sker hos skogsägarna. De har möjligheten att ställa krav i alla led när en skogsbruksåtgärd genomförs på deras mark och därmed stor påverkan på slutresultatet.

Vem kan söka?

Företag, myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar och andra organisationer kan söka stödet om man anordnar kompetensutveckling för andra än sin egen personal.

Det här kan du söka stöd för

  • Kostnader för att anordna utbildning.

Utbildningen ska ha ett tydligt program. Kurslängden och antalet tillfällen kan variera, men kurslängden ska vara sammanlagt minst en halvdag (fyra timmar) för deltagaren. Om du ska genomföra aktiviteter kortare än en halv dag och/eller framtagning av tryckt eller webbaserat utbildningsmaterial ska du istället söka stödet för information. Den utlysningen hittar du under "Relaterade webbsidor".

Stödberättigande utgifter

De här utgifterna kan du få stöd för:

  • Utgifter för personal
  • Indirekta kostnader
  • Köp av tjänster
  • Övriga utgifter som till exempel möteslokaler, resor

Observera att du inte kan få stöd för immateriella eller fysiska investeringar. En investering är en tillgång med ett värde över 22 000 kronor.

Det är viktigt att du tar hjälp av dokumentet "Utgifter, schabloner och indirekta kostnader", när du gör projektets budget. I dokumentet ser du vilka regler som gäller för årsarbetstid, lönekostnadspåslag, resor, mat, fika och traktamente. Du hittar dokumentet under "Relaterade dokument".

Vilka övriga villkor finns?

Din ansökan ska innehålla en aktivitets- och tidplan för projektet. Du ska bifoga en detaljerad budget till ansökan. Använd budgetmallen som finns under "Relaterade dokument". Projektet får inte omfatta kurser eller praktik som är en del av den normala utbildningen på gymnasie- eller högre nivå. Som "högre nivå" räknas all utbildning som ger högskolepoäng.

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum för den här utlysningen är 31 januari 2019.

När kan projektet starta?

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Skogsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Så här mycket kan du få i stöd

Om din ansökan blir beviljad får du 100% av de utgifter som ger rätt till stöd, efter avdrag för eventuella intäkter som ska redovisas i budgeten vid ansökan om stöd.

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Kom ihåg att ordna fullmakten i god tid innan du skickar in din ansökan.

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst "Mina sidor".

Den här utlysningen gäller landsbygdsprogrammet delåtgärd 1.1 inom fokusområde 4abc (miljö och klimat).

  • Senast uppdaterad: 2019-02-01