Utlysning av pengar till informationsinsatser inom skogsskötsel med hänsyn till miljö- och sociala värden samt kulturmiljön

Skogsstyrelsen utlyser 3 miljoner kronor för att anordna informationsinsatser inom ämnesområdet "Skogsskötsel med hänsyn till miljö- och sociala värden samt kulturmiljön". Sista ansökningsdag är 30 oktober 2017.

Informationsinsatserna i projekten ska syfta till att öka kunskaperna om vilken hänsyn som behöver tas till natur, kultur- och sociala värden vid skogsbruksåtgärder. Insatserna kan även innehålla kunskap om lämpliga skötselåtgärder så att skogens natur-, kultur och sociala värden ska kunna bevaras och utvecklas.

En ansökan kan omfatta information som anordnas i hela landet eller ett avgränsat geografiskt område.

Den här utlysningen gäller landsbygdsprogrammet delåtgärd 1.2 inom fokusområde 4abc (miljö och klimat).

Målgrupp

Målgruppen för informationsinsatserna ska vara de som kan påverka hur skogsbruksåtgärder utförs, som till exempel skogsägare, skogsentreprenörer, virkesköpare, rådgivare och andra med en tydlig koppling till skogsbruket. Observera att personal vid myndigheter, skolelever, studenter, allmänheten, ideella organisationer, press och politiker inte ingår i målgruppen

Vi ser gärna att kompetenshöjningen sker hos skogsägarna eftersom de har möjligheten att ställa krav i alla led när en skogsbruksåtgärd genomförs på deras mark.

I målgruppen ska du räkna med samtliga inom den grupp företagare eller personer som är berörda av eller kan förväntas kunna dra nytta av den kunskap som förmedlas i projektet.

Exempel: Om ditt projekt marknadsför sig till skogsentreprenörer anlitade av företaget X i Norrbottens län så ska alla skogsentreprenörer i länet räknas till den målgrupp du anger i ansökan. Projektet kommer då att ha som mål att nå en viss andel av målgruppen "skogsentreprenörer i Norrbottens län".

Vem kan söka?

Företag, myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar och andra organisationer kan söka stödet om man anordnar informationsinsatser för andra än sin egen personal.

Det här kan du söka stöd för

Om du söker stöd för att anordna informationsinsatser kan dessa omfatta

 • anordna informationsträffar (OBS! kortare än 4 timmar)
 • deltagande på mässor
 • anordna seminarier
 • utveckling av webbinformation, webbaserade produkter
 • framtagande och tryckning av broschyrer
 • sammanställning och förmedling av ny kunskap från forskning och      försök

Om du ska genomföra ett projekt med kurser, workshops eller studieresor ska du istället söka stödet för kompetensutveckling kurser.

Kostnader utöver de som anges ovan, exempelvis för inventeringar, samarbete, forskning och metodutveckling med mera är inte stödberättigande.

 

Stödberättigande utgifter

De här utgifterna kan du få stöd för:

 • Utgifter för personal
 • Indirekta kostnader
 • Köp av tjänster
 • Övriga utgifter som till exempel tryckning av material, möteslokaler, resor

Observera att du inte kan få stöd för immateriella eller fysiska investeringar. En investering är en tillgång med ett värde över 22 000 kronor.

Om du avser att ta betalt för de aktiviteter du genomför eller det informationsmaterial du tar fram, ska du redovisa det som intäkter din budget.

Det är viktigt att du tar hjälp av dokumentet "Utgifter, schabloner och indirekta kostnader", när du gör projektets budget. I dokumentet ser du vilka regler som gäller för årsarbetstid, lönekostnadspåslag, resor, mat, fika och traktamente. Där finns också information om vilka indirekta kostnader som kan vara stödberättigande.

Vilka övriga villkor finns?

 • Din ansökan ska innehålla en aktivitets- och tidplan för genomförandet av projektet.
 • Du ska bifoga en detaljerad budget till ansökan. Använd budgetmallen.

Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.

Jämställdhet i ditt projekt

Jämställdhet är en viktig fråga i landsbygdsprogrammet. Beskriv gärna hur du tänker kring jämställdhet, till exempel i val av målgrupper, tilltal och utformning av utbildnings- och informationsmaterial till projektet. När du fyller i din ansökan i e-tjänsten kan du ange detta under rubriken "Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etablering i odlingslandskapet".

Så här bedömer Skogsstyrelsen din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande urvalskriterier:

 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder.
 • Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet.
 • Projektets metod bidrar till kunskapsspridning.
 • Det finns ett identifierat behov av projektet.
 • Projektet har tydliga och relevanta mål.

I Skogsstyrelsens handlingsplan kan du på sidan 19–20 och i bilaga 3 läsa mer om hur urvalskriterierna används för att välja vilka ansökningar som prioriteras för stöd.

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum för den här utlysningen är 30 oktober 2017.

När kan projektet starta?

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Skogsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Så här mycket kan du få i stöd

Om din ansökan blir beviljad får du 100% av de utgifter som ger rätt till stöd, efter avdrag för eventuella intäkter som ska redovisas i budgeten vid ansökan om stöd.

Observera att om du blir beviljad stöd för ditt projekt ska du innan du ansöker om del- eller slututbetalning ha betalt de utgifter du söker stöd för.

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Kom ihåg att ordna fullmakten i god tid innan du skickar in din ansökan.

Fullmakten skickas i original till Jordbruksverkets CDB-enhet i Söderhamn, adress finns på blanketten. Bifoga även en scannad kopia på fullmakten i samband med ansökan om stöd.

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst "Mina sidor". Klicka på Mina sidor längst upp till höger.

Efter att du loggat in i e-tjänsten, välj:

 • E-tjänster inom mina sidor – längst ned till vänster Stöd inom landsbygdsprogrammet
 • Sök projektstöd inom Landsbygdsprogrammet
 • Klicka på "Starta tjänsten".
 • Fyll i din ansökan
 • Under flik 3 i din ansökan ska du välja Demonstrationer och information– Miljö och klimat – Hållbart skogsbruk – demonstrationer och information.
 • Observera att du på flik 1 under rubriken "generella uppgifter om ansökan" ska ge en tydlig och sammanfattande beskrivning av projektet eftersom detta är ett projektstöd. Endast de som söker stöd för skoglig miljöinvestering ska ange "Skogens miljövärden"

Du kan spara en påbörjad ansökan i e-tjänsten och arbeta med den flera gånger innan du skickar in den. Du kan även komplettera en tidigare inskickad ansökan i e-tjänsten.

 • Senast uppdaterad: 2019-07-02