Utlysning av pengar till informationsinsatser inom vilt och minskad försurning

Skogsstyrelsen utlyser 5,1 miljoner kronor för att anordna informationsinsatser inom ämnesområdena ”En viltstam i balans” eller ”Minskad försurning”. Sista ansökningsdag är 31 januari 2019.

Skogsstyrelsen utlyser nu pengar till informationsinsatser inom ämnesområdena ”En viltstam i balans” och "Minskad försurning".

Inom "En viltstam i balans" ska insatserna syfta till att: 

 • Höja kunskapen om viltets påverkan på skogens olika värden
 • Höja kunskapen om åtgärder som syftar till att öka fodermängden i landskapet

Inom "Minskad försurning" ska insatserna syfta till att:

 • Höja kunskaperna om skogsbrukets försurande effekter
 • Höja kunskapen om nyttan av askåterföring

En ansökan kan omfatta informationsinsatser som anordnas i hela landet eller i ett avgränsat geografiskt område.

Viktigt - läs den fullständiga utlysningen

Den här webbsidan ger dig en kort sammanfattning av utlysningens innehåll. Om du är intresserad av att söka stödet måste du läsa den fullständiga utlysningen. Den innehåller detaljerad information om vad du kan söka för, förutsättningar och villkor. Du hittar den fullständiga utlysningen under "Relaterade dokument".

Målgrupp

Målgruppen för informationsinsatserna ska vara de som kan påverka hur skogsbruksåtgärder utförs, som till exempel skogsägare, skogsentreprenörer, virkesköpare, rådgivare och andra med en tydlig koppling till skogsbruket. Observera att personal vid myndigheter, skolelever, studenter, allmänheten, ideella organisationer, press och politiker inte ingår i målgruppen. Egen anställd personal kan inte heller ingå.

Vi ser gärna att kompetenshöjningen sker hos skogsägarna. De har möjligheten att ställa krav i alla led när en skogsbruksåtgärd genomförs på deras mark och därmed stor påverkan på slutresultatet.

Vem kan söka?

Företag, myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar och andra organisationer kan söka stödet om man anordnar informationsinsatser för andra än sin egen personal.

Det här kan du söka stöd för

Om du söker stöd för att anordna informationsinsatser kan dessa omfatta

 • olika former av informationsträffar för målgruppen. Obs, max fyra timmar.
 • deltagande på mässor
 • utveckling av webbinformation
 • framtagande och tryckning av broschyrer
 • sammanställning och förmedling av ny kunskap från forskning och      försök

Om du ska genomföra ett projekt med kurser, workshops eller studieresor ska du istället söka stödet för kompetensutveckling kurser. Den utlysningen hittar du under "Relaterade webbsidor".

Stödberättigande utgifter

De här utgifterna kan du få stöd för:

 • Utgifter för personal
 • Indirekta kostnader
 • Köp av tjänster
 • Övriga utgifter som till exempel tryckning av material, möteslokaler, resor

Det är viktigt att du tar hjälp av dokumentet "Utgifter, schabloner och indirekta kostnader", när du gör projektets budget. I dokumentet ser du bland annat vilka regler som gäller för årsarbetstid, lönekostnadspåslag, resor, mat, fika och traktamente. Du hittar dokumentet under "Relaterade dokument".

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum för den här utlysningen är 31 januari 2019.

När kan projektet starta?

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Skogsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Så här mycket kan du få i stöd

Om din ansökan blir beviljad får du 100 % av de utgifter som ger rätt till stöd, efter avdrag för eventuella intäkter som ska redovisas i budgeten vid ansökan om stöd.

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Kom ihåg att ordna fullmakten i god tid innan du skickar in din ansökan.

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst "Mina sidor".

Den här utlysningen gäller landsbygdsprogrammet delåtgärd 1.2 inom fokusområde 4abc (miljö och klimat).

 

 • Senast uppdaterad: 2019-10-28