Skogsbrand.

Stöd till skogsbruket efter skogsbränder i Gävleborgs, Jämtlands och Dalarnas län

Regeringen beslutade den 7 februari om en förordning som beskriver hur stöden till skogsbruket efter skogsbränderna sommaren 2018 ska vara utformade. Stöden går att söka från och med den 1 mars.

I statsbudgeten finns totalt 72 miljoner kronor avsatta för stöd till skogsbruket efter skogsbränderna sommaren 2018. Stöden är riktat till skogsbruket i branddrabbade områden i Gävleborgs, Jämtlands och Dalarnas län.

Regeringen har nu beslutat om en förordning som beskriver hur stöden ska vara utformade. Förordningen börjar gälla den 1 mars 2019.

Fem olika stöd

Skogsstyrelsen hanterar fem olika stöd med koppling till bränderna. Samtliga stöd går att söka under perioden 1 mars - 1 november 2019.

Åtgärd

Ersättning/stödnivå Vem kan söka stödet?
Upparbetning och transport av energived 50 kronor/m3fub Skogsägare
Upparbetning och transport av sågtimmer 20 kronor/m3fub Skogsägare
Gränsutvisning* mellan fastigheter 3 000 kronor/kilometer gräns Skogsägare eller den som skogsägaren ger tillstånd att söka
Inrätta, anpassa och återställa lagrings- och omlastningsplatser för hantering av brandskadat virke 50 % av skäliga kostnader Den som har kostnaden för åtgärden
Sanera industri efter upparbetning av brandskadat sågtimmer 50 % av skäliga kostnader Industri/sågverk

 

*En gränsutvisning innebär att en kunnig person tar reda på gränsens sträckning och stakar ut den så gränsen blir synlig på marken. Om gränsmärken saknas helt eller delvis eller när du inte är överens med din granne om gränssträckningen, kan du som fastighetsägare ansöka om särskild gränsutmärkning eller fastighetsbestämning hos Lantmäteriet. Efter skogsbränder kan Lantmäteriet utföra detta till reducerad taxa, om de har anslagna medel

Stöd som hanteras av Trafikverket

Trafikverket kommer att hantera stöd för reparation och förstärkning av skogsbilvägar.

Mer information kommer

Under februari kommer Skogsstyrelsen att publicera mer information på den här webbsidan om hur du söker stöden, ansökningsblanketter med mera. Skogsstyrelsen kommer även skicka information och ansökningsblanketter direkt till de skogsägare vi med hjälp av flyg och satellitbilder bedömer drabbats av sommarens bränder i de berörda länen.

 

  • Senast uppdaterad: 2019-02-15