Skogsbrand.

Stöd till skogsbruket efter skogsbränder i Gävleborgs, Jämtlands och Dalarnas län

Nu kan de skogsägare som drabbades av de största bränderna sommaren 2018 söka stöd. Totalt finns det 72 miljoner kronor att ansöka om. Stöden går att söka till och med den 1 november 2019.

I statsbudgeten finns totalt 72 miljoner kronor avsatta för stöd till skogsbruket efter skogsbränderna sommaren 2018. Stöden är riktat till skogsbruket i branddrabbade områden i Gävleborgs, Jämtlands och Dalarnas län.

Regeringen har nu beslutat om en förordning som beskriver hur stöden ska vara utformade. Förordningen började gälla den 1 mars 2019.

Fem olika stöd

Skogsstyrelsen hanterar fem olika stöd med koppling till bränderna. Samtliga stöd går att söka under perioden 1 mars - 1 november 2019.

Åtgärd

Ersättning/stödnivå Vem kan söka stödet?
Upparbetning och transport av energived 50 kronor/m3fub Skogsägare
Upparbetning och transport av sågtimmer 20 kronor/m3fub Skogsägare
Gränsutvisning* mellan fastigheter 3 000 kronor/kilometer gräns Skogsägare eller den som skogsägaren ger tillstånd att söka
Inrätta, anpassa och återställa lagrings- och omlastningsplatser för hantering av brandskadat virke 50 % av skäliga kostnader Den som har kostnaden för åtgärden
Sanera industri efter upparbetning av brandskadat sågtimmer 50 % av skäliga kostnader Industri/sågverk

 

*En gränsutvisning innebär att en kunnig person tar reda på gränsens sträckning och stakar ut den så gränsen blir synlig på marken. Om gränsmärken saknas helt eller delvis eller när du inte är överens med din granne om gränssträckningen, kan du som fastighetsägare ansöka om särskild gränsutmärkning eller fastighetsbestämning hos Lantmäteriet. Efter skogsbränder kan Lantmäteriet utföra detta till reducerad taxa, om de har anslagna medel

Stöd som hanteras av Trafikverket

Trafikverket kommer att hantera stöd för reparation och förstärkning av skogsbilvägar i Gävleborgs, Jämtlands och Dalarnas län.

Minimibelopp 5 000 kronor

Det lägsta belopp som betalas ut per ansökan är 5 000 kronor.

Observera att det går att söka stöd för energived, sågtimmer och gränsutvisning på samma blankett/ansökan.

Drabbade får information direkt

Skogsstyrelsen kommer att skicka information och ansökningsblanketter direkt till de skogsägare som vi genom analys av flyg- och satellitbilder bedömer har drabbats av sommarens bränder i de berörda länen.

 

  • Senast uppdaterad: 2019-08-19