Tre personer sitter i skogen och njuter.

Klimatvecka för skogen

Hur kommer skogen att klara framtidens klimat? Hur ska skogen skötas för att stå emot kommande påfrestningar av väder och vind? Den 27 - 31 mars genomförde Skogsstyrelsen en klimatvecka för skogen med en mängd olika webbinarier på temat skog och klimat.

Sista veckan i mars gjorde Skogsstyrelsen en storsatsning för att öka kunskapen om hur skogen påverkas av klimatförändringarna och hur du som skogsägare kan rusta din skog för att möta kommande påfrestningar.

Samtliga webbinarier, förutom kvällsträffarna, spelades in så att du även kan ta del av dem i efterhand. 

Innehåll

Datum Tid Ämne Föreläsare
27 mars 12.00-13.00

Klimatet förändras och hur påverkas skogen?

Hur kommer klimatet att förändras på sikt? Hur bedömer man att temperatur, nederbörd, vind, vegetationsperiod och möjlig tillväxt kommer att förändras?

Carin Nilsson,
Per Hazell
27 mars 15.00-16.00

Vad är klimatanpassning och varför behövs det?

Klimatanpassning i skogen handlar om att göra åtgärder för att minska risker som klimatförändringarna kan innebära, till exempel säkra produktionen, sprida risker, öka variationen och förebygga skador.

Carin Nilson,
Miquel Anglés-Marin
27 mars 19.00-20.30

Så rustar du din skog för det nya klimatet i Götaland

Välkommen till en digital kvällsträff om klimatanpassad skogsskötsel med fokus på skogarna i södra Sverige. Se separat länk för att delta.

Henrik Johansson, Frida Jonsson,
Johan Karlsson
28 mars 15.00-16.00

Röjning och gallring med klimatvinkling

Röjning och gallring är viktiga verktyg för att anpassa skogen till klimatförändringarna och skapa förutsättningar för en uthållig tillväxt, och en variationsrik skog med många värden.

Tommy Mörling
28 mars 19.00-20.30

Så rustar du din skog för det nya klimatet i Svealand

Välkommen till en digital kvällsträff om klimatanpassad skogsskötsel med fokus på skogarna i mellersta Sverige. Se separat länk för att delta.

Mattias Engman, Magnus Hedspång,
Moa-Märtha Hamreus
29 mars 12.00-13.00

Klimatanpassat trädslagsval

Om utvecklade föryngringsstrategier, våra trädslags möjlighet till anpassning och betydelsen av ökad diversitet.

Göran Hallsby
29 mars 15.00-16.00

Skogens roll för klimatet

På vilket sätt påverkar skog och skogsbruk halterna av växthusgaser i atmosfären? Vilken påverkan har skogen i Sverige haft och hur kan man se detta i klimatrapporteringen?

Andreas Drott
30 mars 15.00-16.00

Hänsyn till mark och vatten i ett förändrat klimat

Klimatförändringen medför att marken under perioder blir blötare och att tjälen minskar. Detta är en utmaning för skogsbruket och ökar risken för körskador generellt. Även risken för erosion och ras inom branta instabila områden ökar.

Anja Lomander
30 mars 19.00-20.30

Så rustar du din skog för det nya klimatet i Norrland

Välkommen till en digital kvällsträff om klimatanpassad skogsskötsel med fokus på skogarna i norra Sverige. Se separat länk för att delta.

Johan Dammström, Paulina Enoksson, 
Tobias Eliasson

31 mars 12.00-13.00

Skogsbilvägar - nybyggnation, upprustning och underhåll idag och imorgon

Hur ska vi bygga och sköta om våra vägar nu och framåt och varför? Ett effektivt skogsbruk förutsätter att den skogliga infrastrukturen fungerar väl.

Stefan Gunnarsson, Kristina Thuresson

 

  • Senast uppdaterad: 2023-04-03