Fornlämning.

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar - tänk på detta

Enligt Kulturmiljölagen har alla ett ansvar för att kulturmiljöer inte skadas. Markera därför noga var dina fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar finns när du beställer skogsbrukstjänster.

Många forn- och kulturlämningar mår bra av att du brukar och sköter skogen. Men vid allt arbete i skogen är det viktigt att se till att de kulturmiljöer som berörs inte skadas. Såväl markägare som den som planerar eller utför en åtgärd har ett ansvar. 

Röjning och gallring

Om du röjer och gallrar blir lämningarna synliga. Då minskar också risken för att de skadas av växande eller nedblåsta träd. Det är därför bra att ta bort sly och buskar som växer på och intill lämningar. Träd som växer i en gammal stenmur eller i ett spisröse kan rasera hela lämningen om de blåser omkull. Passa på att gallra bort något extra träd för att göra lämningen mer synlig. Planera gärna redan vid röjningen vilka träd som vid den framtida avverkningen kan bli lämpliga kulturstubbar.

Kulturstubben är en skapad stubbe, cirka 1,3 meter hög. Den fungerar som markör för forn- eller kulturlämningar. Kulturstubbarna placeras 2–5 meter utanför lämningen eller områdets ytterkanter och vara så pass många att de tydligt visar var särskild hänsyn behöver tas. Bra placerade kulturstubbar minskar risken för skador på lämningarna.

Kring torp- och fäbodslämningar kan det fortfarande finnas kvar gamla kulturträd och växter som du bör spara, till exempel vårdträd och syrener. Detta kallar vi ett biologiskt kulturarv. Var rädd om det.

Inför avverkningen

Kontrollera innan avverkningen om det finns några forn- eller kulturlämningar på fastigheten som berörs. Kontrollera även platsen för avlägg. Planera sträckningen av bas- och stickvägar så att inte lämningarna kommer till skada. På Mina sidor kan du se om du har forn- eller kulturlämningar på din fastighet. Om en fornlämning berörs ska du kontakta länsstyrelsen.

Markera lämningar

Markera lämningarna med väl synliga snitselband och lämna gärna kulturstubbar som är cirka 1,3 meter höga intill lämningarna. Ställ kulturstubbarna några meter utanför lämningen och inte på den. Står de för nära kan det lätt bli körskador på lämningarna.

Informera alla som berörs av åtgärden om var lämningarna finns och hur arbetet ska utföras så att lämningarna inte kommer till skada. Se även till att inget ris eller annat avverkningsavfall lämnas kvar på lämningen. Den ska vara väl synlig när arbetet är avslutat.

Markberedning och plantering på eller intill en fornlämning kräver alltid tillstånd från länsstyrelsen. Att skada en fornlämning kan leda till böter och i grova fall fängelse. Ta därför kontakt med länsstyrelsen om du tror att en fornlämning kan komma beröras. Själva avverkningen kräver normalt inte tillstånd då denna räknas som pågående markanvändning.

  • Senast uppdaterad: 2021-04-07