Renbruksplan

Sedan 2000 pågår arbetet med att upprätta renbruksplaner (RBP) i samarbete med samebyarna. Sametinget är sedan den 1 januari 2016 verksamhetsägare. Även Svenska Samernas Riksförbund (SSR), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Firma Bengt Näsholm och Geovision AB är viktiga i samarbetet med Skogsstyrelsen, som under de första 15 åren var ledare för verksamheten.

Höstens utbildningar


Fjäll- och myrinventering i Glen, bild 1.

Höstens utbildningar startade på Tåssåsens marker den 9-10 augusti med en utbildning i inventeringsmetodik för fjäll- och myrområden. Kursen hölls i Glen där Hävvi stod för god mat. Kursledare var Henrik Hedenås och Henrik Sandström som lärde de engagerade deltagarna både inventeringsmetodik och artkunskap.
Fjäll- och myrinventering i Glen, bild 2.

Genom praktiskt grupparbete fick kursdeltagarna från Tåssåsen, Mittådalen och Ruvhten inventera några områden med olika betestyper.

Fjäll- och myrinventering i Glen, bild 3.

Maria Boström har skickat in bilder och text. Se kalendern för övriga utbildningar.

 

Ny version av RenGIS


Nu finns 2016 års version av RenGIS för fri nedladdning. Ett par nyheter är möjligheten att georeferera bilder och att man själv kan definiera datum för årstiderna. Läs mer under RenGIS 2.0

Installationsdialog, steg ett av sex

Information om RBP-konceptet och arbetet med renbruksplaner


Sametinget är sedan den 1 januari 2016 verksamhetsägare för arbetet med renbruksplaner och införandet av RBP-konceptet som är tänkt att bli ett webbaserat verktyg för ren-näringen. Nu övergår arbetet från projekt till att ta mer fasta former för en långsiktig process med bättre stöd för renskötseln i samhällsplaneringen.

Sametinget har fått i uppdrag av regeringen att fortsätta arbetet med att ajourhålla och kvalitetssäkra renbruksplanerna. Sametinget ska i arbetet samverka med samebyarna och Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen å sin sida har fått ett regeringsuppdrag att i samverkan med Sametinget och samebyarna arbeta vidare med renbruksplaner. Medlen får även användas av Skogsstyrelsen i arbetet med att utveckla en god samverkan mellan rennäring och skogsbruk.

Nu förbereds en ny organisation och delvis ett nytt målinriktat arbetssätt. Målsättningen är så många samebyar som möjligt ska få ett enskilt besök. Ett begränsat antal samebyar som representerar ett geografiskt område (en region), förslagsvis fem – sex områden som t.ex. norra Norrbotten, södra Norrbotten, Västerbotten osv. kan alternativt behandlas gemensamt. Syftet är att få ett grepp om var byarna befinner sig i sitt RBP- arbete. Utifrån det kan specifika åtgärder för respektive by eller region föreslås, vilket kan leda RBP-konceptet framåt mot ett etappmål 2020.

Sametingets logga

För att genomföra detta behövs insatser från samebyarna, som utgör basen i verksamheten. Organisationsarbete pågår. Vissa pusselbitar är redan på plats:

  • Verksamhetsägare är Sametinget med befintlig personal där undertecknad (Lars-Ove Sjajn) är den högst ansvarige.
  • Leif Jougda slutar sin tjänst hos Skogsstyrelsen och kommer fr.o.m. 1 maj 2016 att vara verksamhetsledare för RBP-konceptet. Han kommer som tidigare att utgöra länken mellan myndigheter, samebyar och övriga konsulter och ha det övergripande ansvaret för arbetet med renbruksplaner.
  • Från Skogsstyrelsen kommer Maria Boström att samarbeta med verksamhetsledaren
  • Konsulttjänster ska upphandlas. Sedan tidigare har Bengt Näsholm, SLU (Per Sandström, Stefan Sandström, Henrik Hedenås) och Jan Kemi använts för att hantera RenGIS, utbildningar och tekniklösningar mm.


Insatser är redan påbörjade. Ett utbildningspaket håller på att tas fram där samebyarna kommer att få möjlighet att välja utbildningar på olika nivåer och med varierande inriktning för upprättandet av RBP. Maria Boström har påbörjat intervjuer med byarna för att få ett grepp om byarnas önskemål.
I vanlig ordning kommer avtal att upprättas mellan samebyarna och verksamhetsägare (Sametinget). Den totala budgeten för arbetet med renbruksplaner är 4 milj. kr. Förhoppningen är att detta ska skapa förutsättningar för aktivt engagemang.
Styrgruppen för RBP som består av representanter från samebyar, Sametinget, Skogsstyrelsen och SSR och kommer att ha ett första möte den 16 mars 2016. Då kommer en mer detaljerad verksamhetsplan för arbetet med RBP att beslutas och därefter presenteras för samebyar och övriga aktörer.

Med hopp om ett gott samarbete

Lars-Ove Sjajn

Verksamhetsägare RBP-konceptet Sametinget

  

 


BÖCKER & BROSCHYRER
Att läsa om renbruksplaner

KALENDER
Aktiviteter inom projektet Renbruksplaner

KONTAKTPERSONER
Renbruksplanens kontaktperson inom renskötselområdet.