Tecken och förkortningar

Sorter


m³f
m³f pb
m³f ub
m³s
m³sk
m³t
m³to

Kubikmeter
Kubikmeter fast mått
Kubikmeter fast mått på bark
Kubikmeter fast mått under bark
Kubikmeter stjälpt mått
Skogskubikmeter. Stamvolym ovan stubbskäret inklusive topp och bark 
Kubikmeter travat mått
Kubikmeter toppmätt

 

Förkortningar

brh
ha
hb
kv
mkr
ob
pb
SEK
SFS
SKSFS
SM
SOS
SOU
st
tkr
ub
USD

brösthöjd
hektar
helbarkad
kvartal
miljoner SEK
obarkad
på bark (med bark)
kronor
Svensk Författningssamling
Skogsstyrelsens Författningssamling
Statistiska meddelanden utgivna av SCB
Sveriges officiella statistik
Statens offentliga utredningar
stycken
1 000 SEK
under bark (utan bark)
Amerikanska dollar

 

Symboler0 eller 0,0
..
.
Upprepning
Intet att redovisa
Mindre än 0,5 respektive 0,05 av enheten
Uppgiften ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges
Uppgift kan inte förekomma