Tabeller & figurer

diagram och tabeller

Filerna nedan är numrerade efter tabellerna och figurerna i den senaste Skogsstatistiska årsboken. Ibland förekommer annan numrering inne i filen, detta beror på att viss ändring av numrering kan förekomma mellan olika upplagor av årsboken. När det inte finns någon numrering så finns tabellen eller figuren inte med i nuvarande årsbok.

Tidsserien i slutet av filnamnet anger för vilket/vilka år statistiken finns. Uppdateras statistiken löpande så avslutas startår med -, exempelvis 2005-, finns statistiken bara för ett enskilt år så står det bara det årtalet exempelvis 2005 och uppdateras inte statistiken mer så finns även slutåret angivet, exempelvis 2005-2007.

Bekämpningsmedel - Pesticides
6.17 Försålda kvantiteter bekämpningsmedel till skogsbruket inklusive plantskolor, 1985-.xls6.17 Försålda kvantiteter bekämpningsmedel till skogsbruket inklusive plantskolor, 1985-.xls 182 Kb icon
Markberedning - Soil Scarification
6.03 Maskinell markberedning, 3-årsmedeltal, per ägarklass, 1995-.xls6.03 Maskinell markberedning, 3-årsmedeltal, per ägarklass, 1995-.xls 1,61 Mb icon
6.08 Andel av föryngringsavverkad areal som är markberedd per föryngringsmetod, 1999-.xls6.08 Andel av föryngringsavverkad areal som är markberedd per föryngringsmetod, 1999-.xls 230 Kb icon
Miljöhänsyn i skogsbruket - Environmental Consideration
6.22 Skogsmarksareal lämnad som hänsyn med fördelning på arealtyp, landsdel och ägarklass, 1993-.xls6.22 Skogsmarksareal lämnad som hänsyn med fördelning på arealtyp, landsdel och ägarklass, 1993-.xls 943 Kb icon
6.23 Lämnad trädvolym på nettoarealen, med fördelning på substrattyp, landsdel, ägarklass och trädslag, 1993-.xls6.23 Lämnad trädvolym på nettoarealen, med fördelning på substrattyp, landsdel, ägarklass och trädslag, 1993-.xls 937 Kb icon
6.24 Lämnad volym död ved, med fördelning på nedbrytningsgrad, landsdel och ägarklass, 1993-.xls6.24 Lämnad volym död ved, med fördelning på nedbrytningsgrad, landsdel och ägarklass, 1993-.xls 880 Kb icon
6.25 Antal lämnade hänsynsträd på nettoarealen med fördelning på trädslag, landsdel och ägarklass, 1993-.xls6.25 Antal lämnade hänsynsträd på nettoarealen med fördelning på trädslag, landsdel och ägarklass, 1993-.xls 955 Kb icon
6.26 Antal lämnade hänsynsträd på nettoarealen med fördelning på diameterklass och ägarklass, 1993-.xls6.26 Antal lämnade hänsynsträd på nettoarealen med fördelning på diameterklass och ägarklass, 1993-.xls 908 Kb icon
6.27 Föryngringsavverkningens påverkan på hänsynskrävande biotoper, 1998-.xls6.27 Föryngringsavverkningens påverkan på hänsynskrävande biotoper, 1998-.xls 82 Kb icon
6.28 Föryngringsavverkningens påverkan på skyddszoner, 1998-.xls6.28 Föryngringsavverkningens påverkan på skyddszoner, 1998-.xls 80 Kb icon
6.29 Föryngringsavverkningens påverkan på skogliga impediment, 1998-.xls6.29 Föryngringsavverkningens påverkan på skogliga impediment, 1998-.xls 66 Kb icon
6.30 Föryngringsavverkningens påverkan på kulturmiljöer, 1998-.xls6.30 Föryngringsavverkningens påverkan på kulturmiljöer, 1998-.xls 76 Kb icon
6.31 Föryngringsavverkningens påverkan på upplevelsevärden, 1998-.xls6.31 Föryngringsavverkningens påverkan på upplevelsevärden, 1998-.xls 74 Kb icon
6.32 Föryngringsavverkningens påverkan vid transport över vattendrag, 1998-.xls6.32 Föryngringsavverkningens påverkan vid transport över vattendrag, 1998-.xls 85 Kb icon
Andel av avverkad areal där man tagit hänsyn till skogsvårdslagen, 1998-2010.xlsAndel av avverkad areal där man tagit hänsyn till skogsvårdslagen, 1998-2010.xls 1,08 Mb icon
Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning i relation till lagens krav, 1998-2010.xlsMiljöhänsyn vid föryngringsavverkning i relation till lagens krav, 1998-2010.xls 1,07 Mb icon
Röjning - Pre-commercial Thinning
6.13 Röjd areal enligt Skogsstyrelsen. 3-årsmedeltal, ägarklass och län, 1995-.xls6.13 Röjd areal enligt Skogsstyrelsen. 3-årsmedeltal, ägarklass och län, 1995-.xls 2,36 Mb icon
6.14 Årlig areal utförd röjning enligt Riksskogstaxeringen, 3-års medelvärde, 1984-.xls6.14 Årlig areal utförd röjning enligt Riksskogstaxeringen, 3-års medelvärde, 1984-.xls 92 Kb icon
6.15 Areal skog med omedelbart röjningsbehov, 3-års medelvärde, 1984-.xls6.15 Areal skog med omedelbart röjningsbehov, 3-års medelvärde, 1984-.xls 74 Kb icon
Röjning i plant- och ungskog, 1950-2006.xlsRöjning i plant- och ungskog, 1950-2006.xls 244 Kb icon
Årlig röjningsareal för olika ägarkategorier, treårs glidande medeltal, 1949-2002.xlsÅrlig röjningsareal för olika ägarkategorier, treårs glidande medeltal, 1949-2002.xls 42 Kb icon
Skogsvårdslagen - Forestry Act
6.21 Tillämpning av skogsvårdslagen, 1997-.xls6.21 Tillämpning av skogsvårdslagen, 1997-.xls 134 Kb icon
Återväxt - Regrowth
6.02 Årlig skogsodlingsareal per ägarklass, 1955-.xls6.02 Årlig skogsodlingsareal per ägarklass, 1955-.xls 78 Kb icon
6.04 Planterad areal, 3-årsmedeltal, per ägarklass, 1995-.xls6.04 Planterad areal, 3-årsmedeltal, per ägarklass, 1995-.xls 984 Kb icon
6.05 Areal som skogsodlats med contortatall, länsvis, 1980-.xls6.05 Areal som skogsodlats med contortatall, länsvis, 1980-.xls 102 Kb icon
6.06 Antal skogsplantor för användning i Sverige fördelade på trädslag, produktionssätt och härkomst 1998-.xls6.06 Antal skogsplantor för användning i Sverige fördelade på trädslag, produktionssätt och härkomst 1998-.xls 176 Kb icon
6.07 Hjälpplantering, 3-årsmedeltal, per ägarklass, 1995-.xls6.07 Hjälpplantering, 3-årsmedeltal, per ägarklass, 1995-.xls 2 Mb icon
6.08 Andel av föryngringsavverkad areal som är markberedd per föryngringsmetod, 1999-.xls6.08 Andel av föryngringsavverkad areal som är markberedd per föryngringsmetod, 1999-.xls 230 Kb icon
6.09 Använd föryngringsmetod, som andel av avverkad areal, 1999-.xls6.09 Använd föryngringsmetod, som andel av avverkad areal, 1999-.xls 1,58 Mb icon
6.10 Angiven naturlig föryngring i anmälan om avverkning, procent av areal, 1982-.xls6.10 Angiven naturlig föryngring i anmälan om avverkning, procent av areal, 1982-.xls 94 Kb icon
6.11 Andel av föryngringar som bedöms godkända enligt SVL, 1963-.xlsx6.11 Andel av föryngringar som bedöms godkända enligt SVL, 1963-.xlsx 84 Kb icon
6.12 Antal huvudplantor per hektar i trädslagsgrupper, 1999-.xls6.12 Antal huvudplantor per hektar i trädslagsgrupper, 1999-.xls 1,69 Mb icon
Andel föryngringar som bedömts godkända 1999-.xlsAndel föryngringar som bedömts godkända 1999-.xls 1,63 Mb icon
Beskrivning av statistiken Plantundersökning.pdfBeskrivning av statistiken Plantundersökning.pdf 138 Kb icon
Kort fakta om återväxtuppföljningen.docxKort fakta om återväxtuppföljningen.docx 47 Kb icon
Övriga skogsvårdsåtgärder - Other Silvicultural Measures
6.01 Areal skogsvårdsåtgärder och föryngringsavverkning, 2000-.xls6.01 Areal skogsvårdsåtgärder och föryngringsavverkning, 2000-.xls 1,61 Mb icon
6.16 Årlig gallringsareal hos olika ägarklasser, 1955-.xls6.16 Årlig gallringsareal hos olika ägarklasser, 1955-.xls 63 Kb icon
6.18 Skogsgödslingens fördelning på fastmark och torvmark, 1962-.xls6.18 Skogsgödslingens fördelning på fastmark och torvmark, 1962-.xls 1,04 Mb icon
6.19 Skyddsdikning storskaligt skogsbruk, fördelad på ägarklasser, 1985-.xls6.19 Skyddsdikning storskaligt skogsbruk, fördelad på ägarklasser, 1985-.xls 124 Kb icon
6.20 Anmäld areal skyddsdikning, fördelad på ägarklass, 1992-.xls6.20 Anmäld areal skyddsdikning, fördelad på ägarklass, 1992-.xls 96 Kb icon
Areal hyggesfritt skogsbruk inom det storskaliga skogsbruket 2012-.xlsAreal hyggesfritt skogsbruk inom det storskaliga skogsbruket 2012-.xls 28 Kb icon
Markavvattning fördelad på ägarkategorier, 1955-1996.xlsMarkavvattning fördelad på ägarkategorier, 1955-1996.xls 18 Kb icon
Spridningsmetoder vid skogsgödsling inom storskogsbruket, 1975-2000.xlsSpridningsmetoder vid skogsgödsling inom storskogsbruket, 1975-2000.xls 16 Kb icon
Stamkvistning fördelad på ägarkategorier, 1983-2000.xlsStamkvistning fördelad på ägarkategorier, 1983-2000.xls 26 Kb icon