Skogsstyrelsen

 

Tabeller & figurer

diagram och tabeller

Filerna nedan är numrerade efter tabellerna och figurerna i den senaste Skogsstatistiska årsboken. Ibland förekommer annan numrering inne i filen, detta beror på att viss ändring av numrering kan förekomma mellan olika upplagor av årsboken. När det inte finns någon numrering så finns tabellen eller figuren inte med i nuvarande årsbok.

Tidsserien i slutet av filnamnet anger för vilket/vilka år statistiken finns. Uppdateras statistiken löpande så avslutas startår med -, exempelvis 2005-, finns statistiken bara för ett enskilt år så står det bara det årtalet exempelvis 2005 och uppdateras inte statistiken mer så finns även slutåret angivet, exempelvis 2005-2007.

Bekämpningsmedel - Pesticides
6.16 Försålda kvantiteter bekämpningsmedel till skogsbruket inklusive plantskolor, 1985-.xls6.16 Försålda kvantiteter bekämpningsmedel till skogsbruket inklusive plantskolor, 1985-.xls 182 Kb icon
Markberedning - Soil Scarification
6.01 Maskinell markberedning, 3-årsmedeltal, per ägarklass, 1995-.xls6.01 Maskinell markberedning, 3-årsmedeltal, per ägarklass, 1995-.xls 1,61 Mb icon
6.07 Andel av föryngringsavverkad areal som är markberedd per föryngringsmetod, 1999-.xls6.07 Andel av föryngringsavverkad areal som är markberedd per föryngringsmetod, 1999-.xls 222 Kb icon
Miljöhänsyn i skogsbruket - Environmental Consideration
6.21 Skogsmarksareal lämnad som hänsyn med fördelning på arealtyp, landsdel och ägarklass, 1993-.xls6.21 Skogsmarksareal lämnad som hänsyn med fördelning på arealtyp, landsdel och ägarklass, 1993-.xls 923 Kb icon
6.22 Lämnad trädvolym på nettoarealen, med fördelning på substrattyp, landsdel, ägarklass och trädslag, 1993-.xls6.22 Lämnad trädvolym på nettoarealen, med fördelning på substrattyp, landsdel, ägarklass och trädslag, 1993-.xls 905 Kb icon
6.23 Lämnad volym död ved, med fördelning på nedbrytningsgrad, landsdel och ägarklass, 1993-.xls6.23 Lämnad volym död ved, med fördelning på nedbrytningsgrad, landsdel och ägarklass, 1993-.xls 873 Kb icon
6.24 Antal lämnade hänsynsträd på nettoarealen med fördelning på trädslag, landsdel och ägarklass, 1993-.xls6.24 Antal lämnade hänsynsträd på nettoarealen med fördelning på trädslag, landsdel och ägarklass, 1993-.xls 931 Kb icon
6.25 Antal lämnade hänsynsträd på nettoarealen med fördelning på diameterklass, landsdel och ägarklass, 1993-.xls6.25 Antal lämnade hänsynsträd på nettoarealen med fördelning på diameterklass, landsdel och ägarklass, 1993-.xls 885 Kb icon
6.26 Föryngringsavverkningens påverkan på hänsynskrävande biotoper.xls6.26 Föryngringsavverkningens påverkan på hänsynskrävande biotoper.xls 74 Kb icon
6.27 Föryngringsavverkningens påverkan på skyddszoner.xls6.27 Föryngringsavverkningens påverkan på skyddszoner.xls 74 Kb icon
6.28 Föryngringsavverkningens påverkan på skogliga impediment.xls6.28 Föryngringsavverkningens påverkan på skogliga impediment.xls 64 Kb icon
6.29 Föryngringsavverkningens påverkan på kulturmiljöer.xls6.29 Föryngringsavverkningens påverkan på kulturmiljöer.xls 67 Kb icon
6.30 Föryngringsavverkningens påverkan på upplevelsevärden.xls6.30 Föryngringsavverkningens påverkan på upplevelsevärden.xls 67 Kb icon
6.31 Föryngringsavverkningens påverkan vid transport över vattendrag.xls6.31 Föryngringsavverkningens påverkan vid transport över vattendrag.xls 72 Kb icon
Andel av avverkad areal där man tagit hänsyn till skogsvårdslagen, 1998-2010.xlsAndel av avverkad areal där man tagit hänsyn till skogsvårdslagen, 1998-2010.xls 1,08 Mb icon
Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning i relation till lagens krav, 1998-2010.xlsMiljöhänsyn vid föryngringsavverkning i relation till lagens krav, 1998-2010.xls 1,07 Mb icon
Röjning - Pre-commercial Thinning
6.12 Röjd areal enligt Skogsstyrelsen. 3-årsmedeltal, ägarklass och län, 1995-.xls6.12 Röjd areal enligt Skogsstyrelsen. 3-årsmedeltal, ägarklass och län, 1995-.xls 2,34 Mb icon
6.13 Årlig areal utförd röjning enligt Riksskogstaxeringen, 3-års medelvärde, 1984-.xls6.13 Årlig areal utförd röjning enligt Riksskogstaxeringen, 3-års medelvärde, 1984-.xls 84 Kb icon
6.14 Areal skog med omedelbart röjningsbehov, 3-års medelvärde, 1984-.xls6.14 Areal skog med omedelbart röjningsbehov, 3-års medelvärde, 1984-.xls 67 Kb icon
Röjning i plant- och ungskog, 1950-2006.xlsRöjning i plant- och ungskog, 1950-2006.xls 244 Kb icon
Årlig röjningsareal för olika ägarkategorier, treårs glidande medeltal, 1949-2002.xlsÅrlig röjningsareal för olika ägarkategorier, treårs glidande medeltal, 1949-2002.xls 42 Kb icon
Skogsvårdslagen - Forestry Act
6.20 Tillämpning av skogsvårdslagen, 1997-.xls6.20 Tillämpning av skogsvårdslagen, 1997-.xls 125 Kb icon
Återväxt - Regrowth
6.02 Årlig skogsodlingsareal per ägarklass, 1955-.xls6.02 Årlig skogsodlingsareal per ägarklass, 1955-.xls 78 Kb icon
6.03 Planterad areal, 3-årsmedeltal, per ägarklass, 1995-.xls6.03 Planterad areal, 3-årsmedeltal, per ägarklass, 1995-.xls 965 Kb icon
6.04 Areal som skogsodlats med contortatall, länsvis, 1980-.xls6.04 Areal som skogsodlats med contortatall, länsvis, 1980-.xls 102 Kb icon
6.05 Antal skogsplantor för användning i Sverige fördelade på trädslag, produktionssätt och härkomst 1998-.xls6.05 Antal skogsplantor för användning i Sverige fördelade på trädslag, produktionssätt och härkomst 1998-.xls 164 Kb icon
6.06 Hjälpplantering, 3-årsmedeltal, per ägarklass, 1995-.xls6.06 Hjälpplantering, 3-årsmedeltal, per ägarklass, 1995-.xls 1,99 Mb icon
6.07 Andel av föryngringsavverkad areal som är markberedd per föryngringsmetod, 1999-.xls6.07 Andel av föryngringsavverkad areal som är markberedd per föryngringsmetod, 1999-.xls 222 Kb icon
6.08 Använd föryngringsmetod, som andel av avverkad areal, 1999-.xls6.08 Använd föryngringsmetod, som andel av avverkad areal, 1999-.xls 1,37 Mb icon
6.09 Angiven naturlig föryngring i anmälan om avverkning, procent av areal, 1982-.xls6.09 Angiven naturlig föryngring i anmälan om avverkning, procent av areal, 1982-.xls 94 Kb icon
6.10 Andel av föryngringar som bedöms godkända enligt SVL, 1963-.xls6.10 Andel av föryngringar som bedöms godkända enligt SVL, 1963-.xls 191 Kb icon
6.10 Andel av föryngringar som bedöms godkända enligt SVL, 1963-.xlsx6.10 Andel av föryngringar som bedöms godkända enligt SVL, 1963-.xlsx 84 Kb icon
6.11 Antal huvudplantor per hektar i trädslagsgrupper, 1999-.xls6.11 Antal huvudplantor per hektar i trädslagsgrupper, 1999-.xls 1,39 Mb icon
Andel av föryngringar som bedömts godkända enligt Skogsvårdslagen 3-års medeltal per region, 1999-.xlsAndel av föryngringar som bedömts godkända enligt Skogsvårdslagen 3-års medeltal per region, 1999-.xls 1,41 Mb icon
Korta fakta om Polytax.docxKorta fakta om Polytax.docx 46 Kb icon
Övriga skogsvårdsåtgärder - Other Silvicultural Measures
6.15 Årlig gallringsareal hos olika ägarklasser, 1955-.xls6.15 Årlig gallringsareal hos olika ägarklasser, 1955-.xls 63 Kb icon
6.17 Skogsgödslingens fördelning på fastmark och torvmark, 1962-.xls6.17 Skogsgödslingens fördelning på fastmark och torvmark, 1962-.xls 1,04 Mb icon
6.18 Skyddsdikning fördelad på ägarklasser, 1985-.xls6.18 Skyddsdikning fördelad på ägarklasser, 1985-.xls 109 Kb icon
6.19 Anmäld areal skyddsdikning, fördelad på ägarklass, 1992-.xls6.19 Anmäld areal skyddsdikning, fördelad på ägarklass, 1992-.xls 168 Kb icon
Areal hyggesfritt skogsbruk inom det storskaliga skogsbruket 2012-.xlsAreal hyggesfritt skogsbruk inom det storskaliga skogsbruket 2012-.xls 28 Kb icon
Markavvattning fördelad på ägarkategorier, 1955-1996.xlsMarkavvattning fördelad på ägarkategorier, 1955-1996.xls 18 Kb icon
Spridningsmetoder vid skogsgödsling inom storskogsbruket, 1975-2000.xlsSpridningsmetoder vid skogsgödsling inom storskogsbruket, 1975-2000.xls 16 Kb icon
Stamkvistning fördelad på ägarkategorier, 1983-2000.xlsStamkvistning fördelad på ägarkategorier, 1983-2000.xls 26 Kb icon