Skyddad skog

Granlåga, kraftigt förmultnad. Långrumpskogen, Nordmaling, Västerbotten. Foto Michael Ekstrand

Skyddet innebär att värdefulla miljöer och känsliga arter skyddas där de finns kvar idag. Områdenas värde som livsmiljöer för växter och djur är den främsta grunden för skyddet. Skogarnas kulturmiljövärden och värden för rekreation och friluftsliv ingår också ibland i syftet med skydd av områden.

Den svenska lagstiftningen ger möjlighet till skydd av såväl områden som arter och organismgrupper. Nationalparker inrättas av riksdagen medan naturreservat och biotopskydd beslutas av naturvårdsmyndigheter med stöd av miljöbalken. Dessa beslut gäller för all framtid. Även kommuner kan bilda biotopskydd.

En annan form av skydd är naturvårdsavtal. Det är tidsbegränsade, civilrättsliga avtal om skydd av vissa områden som tecknas mellan naturvårdsmyndigheterna och markägare. Skogsstyrelsen arbetar mest med naturvårdsavtal och biotopskydd.

Natura 2000

Natura 2000 är ett EU-gemensamt nätverk av skyddade områden, dessa väljs ut med stöd av art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Urvalet av Natura 2000-områden utgör en viktig grund för att bevara ett representativt urval av naturmiljöer i Sverige. Cirka 60 procent av områdena omfattas även av andra områdesskydd som nationalparker, naturreservat eller biotopskyddsområden.

Mål för skyddad skog

I miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” ingår formellt skydd som ett delmål och där framgår att under perioden 1999-2010 ska totalt 400 000 hektar ges ett formellt skydd. Av dessa ska 320 000 hektar utgöras av reservat, 50 000 hektar av naturvårdsavtal och 30 000 av biotopskyddsområden. Ytterligare 500 000 hektar ska avsättas frivilligt av markägarna själva.

Urval av områden

Genomförandet vid skydd av skog sker med markägaren i centrum. Urvalet av vilka områden som ska skyddas styrs idag av ”Nationell strategi för formellt skydd av skog” som gemensamt tagits fram av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Utgångspunkten i denna strategi är att de mest skyddsvärda områdena ska skyddas och utgår från strikt naturvårdsbiologiska värden.

Fakta om skyddade områden i Sverige


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
LÄS MER
Äga och bruka