Skog och klimat

oväder över Bunn. Foto Michael Ekstrand

Vid sidan av hoten mot människoliv utgör klimatförändringar också ett hot mot ett stort antal skogslevande arters fortlevnad och mot skogens hälsa i stora delar av världen. Svensk skogstillväxt kommer högst sannolikt att öka till följd av ett varmare klimat under kommande decennier, samtidigt som skaderiskerna också ökar.

Svensk skog bidrar på ett säkert sätt till att motverka klimatförändringar när den levererar hållbart producerade biobränslen som ersätter fossila bränslen och/eller energisnåla material som ersätter energikrävande sådana.

Att låta bli att använda fossila bränslen ger en säker klimatnytta till skillnad från att öka lagret i skogen som lätt kan gå förlorad till exempel vid en skogsbrand.

Människans utsläpp av växthusgaser förstärker växthuseffekten och leder till ett förändrat klimat på jorden. Skogen påverkar klimatet på flera sätt och kan spela en viktig roll för att minska klimatförändringarna.

Skogsstyrelsens uppgift är att föra ut den svenska skogspolitiken och bidra till att skogen brukas på ett hållbart sätt. Skogsbruket har en viktig roll att spela i vårt arbete att minska människans klimatpåverkan. 
SÖK LOKAL
INFORMATIONLÄS MER
Om Skogsstyrelsens roll då det gäller klimatförändringens inverkan på skog och skogsbruk, skogsbrukets inverkan på klimatet och skogsbrukets roll i klimatarbetet.

RAPPORT
Effekter av ett förändrat klimat - SKA 15