Skadeövervakning

Gnag av 8-tandad barkborre 25 maj. Foto Gunnar Isaksson

Älg, rotröta, snytbagge och granbarkborre orsakar tillsammans mycket stora produktions- och kvalitetsförluster varje år. I Skogsstyrelsens ansvar ingår bland annat att följa skadesituationen i skogen. Vi har också en viktig roll att fylla vid plötsliga och omfattande skador på skog. 

Skogsstyrelsen har särskilda rutiner för att fånga upp vissa tendenser till skadeutveckling på skog orsakade av storm, brand, nederbörd, svampar eller insekter. Rutinerna innebär beredskap för att snabbt och effektivt kunna vidta nödvändiga åtgärder då en krissituation har uppstått eller hotar att uppstå inom Skogsstyrelsens ansvarsområde.

Rutinerna innefattar skador på skog orsakade av storm, nederbörd, brand, skadesvampar eller skadeinsekter. Viltskador innefattas inte. Ansvaret för nya växtskadegörare som hotar att komma eller kommit till Sverige handhas inte av oss utan av Jordbruksverket.

Vår roll är inte att styra eller samordna skogsbrukets egna skogsskyddsarbete men väl att verka för ett gemensamt budskap i rådgivning och information.

Viltskador

Ansvaret för viltförvaltning vilar på länsstyrelserna men Skogsstyrelsen har en viktig uppgift att verka för att skogen och hjortdjuren förvaltas på ett sätt som bidrar till att de skogspolitiska målen uppnås.

Skogsstyrelsen har inga synpunkter på hur viltförvaltning sker förutom att uttaget ska vara långsiktigt hållbart och att effekter på skogsproduktion och den biologiska mångfalden hålls på en nivå som är förenligt med skogspolitiken. I samråd med skogssektorn har vi därför formulerat sektorsmål kring skog/viltbalansen.

Med stöd av vår viltskadepolicy kommunicerar vi våra målbilder och ståndpunkter i arbetet med att skapa en balans mellan hjortdjurens värden och de skogliga skador som orsakas av dem.

Övervakning av skogsskador

Skogsskadornas omfattning och utveckling övervakas i Riksskogstaxeringen,SLU. Skogsstyrelsen följer också skogens vitalitet på observationsytorna där det även görs mätningar som kan förklara orsaker till skador. Resultat från inventeringarna presenteras varje år bland annat i Skogsstatistisk årsbok. 

Rådgivande organ

Centrala skogsskyddskommittén är Skogsstyrelsens rådgivande organ och referensforum för Skogsstyrelsen när det gäller skador på skog. Kommittén ska verka för att skador på skog förebyggs eller begränsas.

 


 


 
SÖK LOKAL
INFORMATION