Signalarter och rödlistade arter

Med signalarter menas en typ av indikatorarter som är användbara för att lokalisera och urskilja skogar med höga naturvärden. Förekomst av en eller flera signalarter är ofta tecken på ett avvikande skogsområde som kan vara nyckelbiotop.

Signalarterna används som stöd och hjälpmedel vid inventeringen av nyckelbiotoper. Ett bestånd blir inte automatiskt en nyckelbiotop för att man råkat finna en signalart där. Det finns samtidigt objekt där man vid inventeringen varken finner signalarter eller rödlistade arter, men som ändå är nyckelbiotoper. Det avgörande är om man kan förvänta sig att hitta rödlistade arter i objektet. Signalarter tillsammans med andra företeelser, såsom ålder och strukturer, är det instrument inventeraren behöver för att göra denna bedömning.

För att en art ska benämnas signalart bör den mer eller mindre uppfylla vissa krav och vara:

  • Någorlunda vanlig med en jämn utbredning så att arten ofta finns där naturvärdet är högt.
  • Starkt knuten till skogsbiotoper med höga naturvärden, och sällan uppträda där naturvärdet är lågt. 
  • Lätt att upptäcka i fält 
  • Möjlig att identifiera i fält och sakna förväxlingsbara arter.

Många av signalarterna finns huvudsakligen i skogsmiljöer där rödlistade arter förekommer. Ett antal av våra signalarter är också själva med på rödlistorna. Signalarter bland kryptogamerna är ofta hänvisade till substrat och mikromiljöer som blivit allt ovanligare i många skötta skogar. Många signalarter påvisar stabilitet eller lång skoglig kontinuitet. Dessa arter sprider sig långsamt och är svaga kolonisatörer. Andra arter är hänvisade till miljöer med speciella hydrologiska förhållanden eller en avvikande jordmån.

Signalartsförteckningen

I slutet av Skogsstyrelsens Handbok för inventering av nyckelbiotoper finns en förteckning som är resultatet av synpunkter från många experter i hela riket.

Signalarterna har inte nödvändigtvis samma indikatorvärde i hela sitt utbredningsområde. För att använda signalarterna på rätt sätt krävs kunskap i ekologi, men också erfarenhet från den region där man inventerar. Kryptogamernas lämplighet som signalarter beskrivs utförligt i boken Signalarter - Indikatorer på skyddsvärd skog från Skogsstyrelsen. Information om många rödlistade arter kan man få i artfaktabladen som Artdatabanken sammanställer.

För de signalarter som är upptagna på Artdatabankens förteckning över rödlistade arter (år 2010) anges arternas hotkategori. Dessa kategorier är:

CR = Akut hotad art
EN = Starkt hotad art
VU = Sårbar art
NT = Missgynnad art

Fridlysta arter markeras med §.

 


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONLÄS MER
Rödlistade arter 2015