Nyckelbiotoper är livsmiljöer för hotade arter

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. De har en nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur. Riksdagen har beslutat att målen för miljö och produktion i skogen är jämställda. Miljömålen syftar till att bevara den biologiska mångfalden. Hotade arter och naturtyper ska skyddas.

En nyckelbiotop är ett område med en speciell naturtyp som har stor betydelse för skogens flora och fauna och har förutsättning­ar att hysa hotade och rödlistade arter. Dessa arter uppträder inte slumpartat och jämnt utspritt i skogslandskapet utan finns ofta på vissa platser. Ett skogsområde kan vara en nyckelbiotop på grund av en speciell skogshistoria eller på grund av sällsynta ekologiska förhållanden. Några nyckelbiotoper uppträder bara i vissa terränglägen som till exempel strandskogar, raviner och rasbranter.

Många nyckelbiotoper känns lätt igen på att det är gott om olika nyckelelement såsom död ved, gamla träd, hamlade träd, mossklädda stenblock och bergväggar. Andra nyckelbiotoper kan vara betydligt svårare att bedöma, men kan utmärka sig ge­nom stor förekomst av speciella arter som påvisar höga natur­värden, så kallade signalarter.

Mer än 50 olika typer av nyckelbiotoper

Nyckelbiotopsinventeringen har ge­nomförts i hela landet med en gemen­sam metod. Drygt 50 olika typer av nyckelbiotoper har definierats. Vid in­venteringen har alla områden bedömts, avgränsats och beskrivits i fält av spe­cialutbildad personal. Skogsstyrelsens handbok som beskriver alla nyckelbiotoper och inventeringens alla steg finner du här:

Inventering i fält

Fältarbetet föregås av noggranna för­beredelser, där det gäller att på flera sätt ringa in tänkbara nyckelbiotoper. Markägaren är här en viktig resurs och kan hjälpa till med kunskap om sin fastighet.

Ett viktigt steg i förberedelserna är tolkning av flygbilder eller satellitbilder. Även studier av geologiska och histo­riska kartor kan ge viktig information, liksom genomgång av äldre naturinven­teringar.

Vid fältbedömningen avgör sedan inventeraren om en biotop ligger över eller under kvalifikationsgränsen för en nyckelbiotop. Erfarenheten har visat att detta avgörande måste baseras på flera olika egenskaper. Det är framförallt fyra aspekter som studeras och ligger till grund för ett avgörande:

  • sko­gens struktur
  • historik
  • artinnehåll
  • fysisk miljö

Betydelsen av dessa fyra aspekter kan variera mellan olika bio­toper. Vissa nyckelbiotoper är lätta att finna, känna igen och avgränsa medan andra är svåra och kräver specialistkun­skaper.

Naturvärden

Områden som inte uppfyller kraven på att vara nyckelbiotop kan ändå vara viktiga för den biologiska mångfalden. Skogsstyrelsen klassificerar dessa som ”objekt med naturvärden”. Ofta är det områden som kommer att utvecklas till nyckelbiotoper i framtiden, om de lämnas orörda eller vårdas.

Nyckelbiotoperna och objekten med naturvärde presenteras på sidan Skogens Pärlor under våra karttjänster, se länk i högerspalten. Där finner du också beskrivningarna av olika biotoptyper.

Markägarna får information

Efter slutfört fältarbete registreras den insamlade informationen i en data­bas hos Skogsstyrelsen. Alla berörda markägare får sedan information med en redovisning av vad inventeraren har noterat tillsammans med en karta över områdets gränser. Alla markägare er­bjuds också personlig rådgivning om sin nyckelbiotop. På Skogens Pärlor kan du se din egen nyckelbiotop med en kortfattad information.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
VAD SÄGER LAGEN?
Om skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna

SKOGENS PÄRLOR
Kartor med värdefulla skogsmiljöer