Biologisk mångfald är variation av gener, arter och livsmiljöer

Foto Johan Nitare

I naturen förekommer ett myller av organismer. De hör till olika arter och varje individ bär med sig en unik kombination av gener. Olika arter har olika krav och lever därmed i olika livsmiljöer. Denna variation av gener, arter och livsmiljöer brukar kallas biologisk mångfald.

Många växter och djur har särskilda krav på sin livsmiljö. Kraven kan bestå i speciella jordar eller krav på tillräckligt ljusinsläpp genom trädkronorna. Det kan också handla om att arterna behöver återkommande skeenden i naturen. Exempelvis att skogen brinner med jämna mellanrum eller att det finns en variation av andra arter att samexistera med.

Det är viktigt att bevara livsmiljöerna och en mångfald av arter. Mångfalden fungerar som en säkerhet då olika arter har olika förutsättningar att klara stora förändringar, till exempel i klimatet. Den biologiska mångfalden kan liknas vid en aktieportfölj - det gäller att inte placera alla ägg i samma korg.

Skogsstyrelsens roll och ansvar

Skogsstyrelsen arbetar med såväl livsmiljöer som arter. Vi inventerar nyckelbiotoper, som är känsliga livsmiljöer för hotade och missgynnade arter. Vi har tagit fram en förteckning över signalarter, en slags indikatorer på miljöer med höga naturvärden. Vi arbetar också med uppföljning av den biologiska mångfalden och vi deltar aktivt i arbetet med åtgärdsprogram för att bevara några av de mest hotade arterna.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
LÄS MER