Renbruksplaner

Skogsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att i samverkan med Sametinget upprätta renbruksplaner under perioden 2005-2014. Projektet syftar till att samebyarna ska utföra en beteslandsindelning där olika värdekärnor ur rennäringens perspektiv identifieras med hjälp av satellitscener och lokal kunskap.

50 samebyar är för närvarande involverade i planarbetet och hittills har drygt 20 miljoner hektar kartlagts inom renskötselområdet

Projektets mål

Det övergripande målet för projektet är att stödja samebyarnas arbete med att upprätta och nyttja renbruksplaner. Detta innebär att:

  • utveckla och tillhandahålla metodik, programvaror
  • genomföra utbildningar för arbetets genomförande
  • tillhandahålla och bearbeta satellitdata
  • ge expertstöd vid fältarbete och analyser
  • utveckla riktlinjer till samebyarna för informationsspridning om renbruksplaners resultat till andra markanvändande aktörer

Arbetsgång

Arbetet med att ta fram en renbruksplan består av fyra kompletta delar:

  1. Beteslandsindelning av samebyns område
  2. Fältinventering för att beskriva och verifiera beteslandstyperna.
  3. GPS på renar för att följa och analysera deras årscykel.
  4. Omvärldsfaktorer som beskrivs och karteras

All data och information samlas i ett framtaget RenGIS

Renbruksplan/RenGIS – ett planeringsverktyg för samebyar

En renbruksplan är avsett att vara ett dataverktyg för i första hand samebyar/vintergrupper (sita) och enskilda rennäringsföretagare på samma sätt som skogsbruksplanen är ett verktyg för skogsbolag eller den enskilde skogsägaren. Verktyget har utformats så att samebyn/renskötaren kan använda det oavsett geografisk hemvist inom renskötselområdet.

Renbruksplaner används i dag både som planeringsverktyg i renskötseln och som ett underlag för förbättrade samrådsdiskussioner med andra markanvändare.

Det är viktigt att poängtera att en renbruksplan aldrig är ”färdig” utan under ständig uppdatering. Kompletterande arbeten, ökad kunskap, nya metoder och förändringar på grund av annan markanvändning eller miljöförändringar gör att en renbruksplan förblir ett levande och dynamiskt dokument.


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
PROJEKTLEDARE

KONFERENS
Användarkonferens 8-9 oktober 2014

SAMARBETSPARTNERS
Sametinget, Samebyarna, SLU, Umeå universitet, Firma Bengt Näsholm, Geovision AB