Artskydd i skogen

Projektet "Artskydd i skogen" drivs av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.  

spillkråkanDet finns idag en osäkerhet i gränsdragningen av ansvarsområden och praktisk hantering mellan länsstyrelserna och Skogsstyrelsen för artskyddsärenden i skogsbruket. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har därför startat projektet "Artskydd i skogen", för att reda ut eventuella oklarheter i ansvarsfördelningen.

Aktuellt område

Projektet omfattar hela landet.

Syfte

Syftet med projektet är att

 • Lösa svårigheter och oklarheter vid ärendehandläggningen i gränssnittet skogsbruk och artskydd
 • Tydliggöra Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas respektive tillsynsansvar när det gäller artskydd i skogen.

Aktiviteter

Aktiviteterna nedan ska genomföras för att ge underlag till projektets leveranser.

 • Utredning om tillsyn och dispens som instrument
 • Utredning om förhållandet mellan skogsvårdslagen, miljöbalken och artskyddsförordningen
 • Utredning om svensk lagstiftning i förhållande till naturvårdsdirektiven
 • Utredning om ersättningsrätten inom artskyddet
 • Utredning fåglars bevarandestatus
 • Tillvägagångssätt för bedömning av bevarandestatus
 • Sammanställning av nationell och biogeografisk bevarandestatus hos samtliga fridlysta arter.
 • Uppdatera bilaga 4 till föreskrifterna Skogsvårdslagen (prioriterade fågelarter påverkade av skogsbruk)
 • Artvisa faktablad för prioriterade fågelarter
 • Vägledning för ett systematiskt arbetssätt
 • Samhällsekonomisk konsekvensanalys

Mål

Projektets resultat ska leda till ett gemensamt förhållningssätt inom och mellan myndigheterna och ett effektivare löpande arbete med artskydd. Därigenom bidrar myndigheterna till ett gott artbevarande i skogen och genomförandet av EU:s naturvårdsdirektiv.

Genom tydliga rutiner och förbättrade kunskapsunderlag underlättas även skogsägarnas och verksamhetsutövarnas bidrag till artbevarande och i förlängningen till genomförandet av EU:s naturvårdsdirektiv.

Projektägare

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Tidplan

Januari 2015 - mars 2016.