Hänsyn till vatten tydliggörs i föreskrifter till skogsvårdslagen

Pressmeddelande 3 november 2011

Skogsstyrelsen har beslutat om ändringar av vissa delar i föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen. Den största förändringen är förtydliganden om vilken hänsyn som ska tas till vatten vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder.

I de uppdaterade föreskrifterna och allmänna råden har bland annat vattenkvalitet införts som en viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller skyddszoner. I de allmänna råden kan man numera läsa om hur skyddszoner i anslutning till vattendrag bör utformas.

Även när det gäller skogsbilvägar har hänsynen till vatten förtydligats.  Bland annat får inte vandringshinder skapas vid byggande av vägar - detta var tidigare bara ett allmänt råd. Avsnittet om mark och vatten har också utvecklats för att värna om vattenkvaliteten, till exempel ska allvarliga körskador förhindras.

Andra ändringar är att det för skyddszon, kulturmiljö och kulturlämning arbetats fram tydliga definitioner. När det gäller hänsyn till kulturmiljöer och kulturlämningar har det också förtydligats att dessa ska rensas från täckande röjnings-, hyggesrensnings- och avverkningsrester.

Arbetet med översynen av föreskrifterna och allmänna råden till 30 § skogsvårdslagen har bedrivits i projektform och startade sommaren 2010. Ett stort engagemang inom skogssektorn har bidragit med värdefulla synpunkter i processen.

– Nu fortsätter vi arbetet med resterande delar, i första hand avsnitten om växt- och djurarter samt prioritering av hänsyn. I projektet ingår också en kontrollstation av helheten - både av de beslutade och de föreslagna förändringarna. Arbetet kommer att ligga som ett delprojekt under projektet ”Dialog om miljöhänsyn”, säger generaldirektör Monika Stridsman.

Den 31 oktober tog Skogsstyrelsen beslut om ändringarna som träder i kraft 1 januari 2012.

Mer information:
Verksjurist Gunilla Kock Hansson, Skogsstyrelsen, tfn 036-35 93 19
Enhetschef Mikael Norén, Skogsstyrelsen, tfn 036-35 93 14
Informatör Anna F Strömbäck, Skogsstyrelsen, tfn 0920-23 82 25


 
SÖK LOKAL
INFORMATIONLÄS MER
Ändringar i föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen