Statistik över biotopskyddsområden och naturvårdsavtal under 2015

STATISTIK 11 februari 2016
Skogsstyrelsen har under 2015 beslutat om 170 nya biotopskyddsområden och tecknat 180 nya naturvårdsavtal som sammanlagt omfattar 1 712 hektar produktiv skogsmark.

Under 2015 har Skogsstyrelsen beslutat om 170 nya biotopskyddsområden och tecknat 180 nya naturvårdsavtal. 752 hektar produktiv skogsmark har skyddats som biotopskyddsområden och 960 hektar produktiv skogsmark har skyddats som naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen har under 2015 beslutat om ersättning till markägare för biotopskyddsområden om 103 miljoner kr och naturvårdsavtal för 29 miljoner kr.

Skogsstyrelsens arbete under 2015 med nya biotopskyddsområden resulterade i färre beslutade biotopskyddsområden och därmed mindre utbetald ersättning än för 2014. Däremot blev fler naturvårdsavtal tecknade och större utbetald ersättning jämfört med 2014.

Skogsstyrelsen har under 2015 övergått till att publicera statistiken som statistiska meddelanden istället för i Skogsstatistisk årsbok. Övergången kommer att ske succesivt under en tvåårsperiod och det statistiska meddelande som nu presenteras om statistik över biotopskyddsområden och naturvårdsavtal är det andra SM i år 2016. Som ett komplement till det statistiska meddelandet presenteras även en databas där användare själva kan plocka ut statistiken efter de variabler som önskas. Statistiken kan antingen visas direkt på skärmen eller sparas som Excelfil. Till höger finns en länk till statistikbasen.

SOS-logotyp

 

 


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
KONTAKT
För mer information: