Lager av rundvirke och massaflis fjärde kvartalet 2015

STATISTIK 18 februari 2016
De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 8,4 miljoner m³f ub (kubikmeter barkat virke) per den 31 december 2015. Det är en minskning med 5 procent jämfört med året innan.

Lagren av barrsågtimmer beräknas ha uppgått till 3 miljoner m³f ub. Jämfört med samma tidpunkt året innan är det en minskning med 11 procent. Lagren av barrsågtimmer minskade i hela landet.

Lagren av massaved uppgick till 4,6 miljoner m³f ub per den 31 december 2015, vilket är en ökning med 2 procent jämfört året innan. Per sortiment fördelade sig massavedslagren enligt följande: tall och barr (3 miljoner m³f ub), gran (0,7 miljoner m³f ub) och löv (0,9 miljoner m³f ub). Lagren av granmassaved ökade med 30 procent.

Lagren av massaflis beräknas ha uppgått till 0,8 miljon m³f ub, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med 2014.

SOS-logotyp


 
SÖK LOKAL
INFORMATION
KONTAKT
För mer information