Gemensamma åtgärder ska öka takten i miljömålsarbetet

1 mars 2016
Idag presenterar Miljömålsrådet för första gången en lista över gemensamma åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra i samverkan, för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen.

Under 2016 kommer de 16 myndigheterna som ingår i Miljömålsrådet att samverka med fokus på Hållbara transporter och även arbeta tillsammans inom områdena Ekonomi, tillväxt och konsumtion, Energi, Giftfri miljö, Grön infrastruktur och landskap, Havs- och vattenförvaltning, Hållbar stadsutveckling samt Resurseffektivitet.

Bioenergiproduktion i fokus

Varje tema på listan har en drivansvarig myndighet. Skogsstyrelsen har fått ansvar för att driva arbetet med att ta fram en kunskapssammanställning om bioenergiproduktion inom svenskt jord- och skogsbruk. Det ska göras tillsammans med länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Energimyndigheten.

– Vi ska ta fram ett kunskapsunderlag som visar vilken potential biomassaproduktion från jordbruksmark och skogsmark har. Dessutom ska vi identifiera hinder och möjligheter för att de tillgängliga resurserna ska komma till användning, säger Jimmy Lundblad, miljöstrateg, Skogsstyrelsen

 – Vi medverkar också i ett flertal andra temaområden. Bland annat samverkar vi med Jordbruksverket, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och SGU kring övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark, fortsätter Jimmy Lundblad.

Även egna åtgärder

Myndigheterna presenterar även egna åtgärdslistor, med insatser som de självständigt ska genomföra. Skogsstyrelsen ska arbeta med tio olika åtgärder, bland annat vidareutveckling av målbilder för god miljöhänsyn, mer hyggesfritt skogsbruk och åtgärder för skogslandskapets vatten.

– Sammantaget ser Skogsstyrelsen en stor nytta med att Miljömålsrådet driver på samverkan mellan oss myndigheter, så takten i arbetet för att nå miljömålen kan öka, säger Jimmy Lundblad.

FAKTA

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för myndighetscheferna vid myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå de nationella miljömålen. Miljömålsrådet består av generaldirektörer för 16 nationella myndigheter och en landshövding som företräder länsstyrelserna. Miljömålsrådet ska stärka berörda myndigheters roll i genomförandet av miljöpolitiken och verka för att kostnadseffektivt öka takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Miljömålsrådets kansli finns hos Naturvårdsverket.

LÄS MER


 
SÖK LOKAL
INFORMATION