Anmäld föryngringsavverkningsareal minskade under 2015

STATISTIK 3 mars 2016
Anmäld föryngringsavverkningsareal minskade med 13 procent jämfört med 2014.

Anmäld föryngringsavverkningsareal uppgick till 254 683 hektar under 2015, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med 2014. Minskningen har skett i 15 av 21 län och framförallt i Södra Norrland och Svealand.

Anmäld föryngringsavverkningsareal minskade för både "enskilda ägare" och "övriga" med 7 respektive 19 procent under 2015 jämfört med 2014.

Anmäld areal i ansökningar om tillstånd för avverkning i fjällnära skog 2015 var 3635 hektar vilket är en ökning jämfört med förra året. Anmäld areal i ansökningar om tillstånd för avverkning i ädellövskog minskade 2015 och var 1299 hektar.

Skogsstyrelsen fick slutligen också in anmälningar och ansökningar om avverkning av totalt 6197 hektar för annat ändamål än virkesproduktion. Av detta stod ansökan om tillstånd för avverkning i fjällnära skog och ädellövskog för en mindre del, 346 hektar respektive 87 hektar.

Skogsstyrelsen har under 2015 övergått till att publicera statistiken som statistiska meddelanden istället för i Skogsstatistisk årsbok. Övergången kommer att ske succesivt under en tvåårsperiod och det statistiska meddelande (SM) som nu presenteras om statistik över avverkningsanmälningar är 2016 års fjärde SM. Som ett komplement till det statistiska meddelandet presenteras även en databas där användare själva kan plocka ut statistiken efter de variabler som önskas. Statistiken kan antingen visas direkt på skärmen eller sparas som Excelfil.

SOS-logotyp

 

 

 

 

 

 
SÖK LOKAL
INFORMATION
KONTAKT
För mer information: